หน้าหลัก » สังคมหน้า 4

ฅนหน้า 4 ประจำวันที่ 4 กันยายน 2557

“คนหน้า 4ไทยนิวส์”    หนังสือพิมพ์รายวันท้องถิ่นประจำภาคเหนือ  ก้าวสู่ปีที่ 45 อย่างกล้าแกร่งและเข้มข้น  ด้วยเนื้อหาสาระ  เพื่อ “หมู่เฮา” ชาวเหนือ  “หมามุ่ย” คุ้ยแคะแวดวงสังคม “คนหน้า 4” ฉบับประจำวันพฤหัสบดีที่ 4 กันยายน 2557…///// ข้อคิดวันนี้  “ปิดปากไว้ไม่พูดจา  ดีกว่านินทาเพื่อนบ้าน” จาก “มงคลชีวิตประสิทธิพร” ของ  พระพุทธพจนวราภรณ์  อดีตเจ้าอาวาสวัดเจดีย์หลวงวรวิหาร  เมื่อปี 2515 …///// ผ่านการกลั่นกรองเลือกเฟ้นจากคณะกรรมการด้วยความเที่ยงธรรม โปร่งใส  ได้ 13 ผู้มีความโดดเด่นประกาศยกย่อง  เป็น “ศิษย์เก่าดีเด่น” ประจำปี 2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ในสาขาบริหารสถาบันการศึกษา ได้แก่ ดุสิต วณีสอน  ข้าราชการบำนาญ,  วีระชัย สัจจาลักษณ์  กก.ผจก.และเจ้าของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตน้ำดื่ม พี.ดี.และอดีต ผอ.ร.ร.ดอยสะเก็ดวิทยาคม, สมชาย คำใส  ผอ.ร.ร.อนุบาลแม่ฮ่องสอน สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 และ สุมนต์  มอนไข่  ผอ.ร.ร.ศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ … ///// สาขาวิชาการหรือวิชาชีพ  ไกรศร หวังรักกลาง  ครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษา ร.ร.พระหฤทัย …///// สาขาวิชาบริหารราชการและรัฐวิสาหกิจ  ชนะ แพ่งพิบูลย์  รอง ผวจ.เชียงใหม่,  เจริญ วงศ์ษายะ  ผอ.สนง.ส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู  และบุคลากรทางการศึกษา จ.เชียงใหม่     และ จรัส ทองบุญ  ผจก.ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ.แม่ฮ่องสอน …///// สาขาบริหารธุรกิจ  ทองอยู่ อานนทวิลาศ  องค์กรธุรกิจกลุ่มวัสดุก่อสร้าง  บริษัทนพดลพานิช จำกัด และ รมย์รวินทร์  ธัญเศรษฐ์กุล  นักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ …/////  สาขาบริการสังคม  เฉลียว แสงสุวรรณ   ข้าราชการครูบำนาญเทศบาลนครเชียงใหม่ และ ประธานกองทุนชุมชนเมืองหนองเส้ง,  ศิริลักษณ์ จีนาคำ  ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัว จ.แม่ฮ่องสอน …///// สาขา ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  อรพินท์ มังคละศรี  สพป.เชียงใหม่ เขต 4 …///// ศิษย์เก่าดีเด่นทั้งหมดนี้  รศ.ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  กำหนดทำพิธีมอบประกาศเกียรติคุณ  วันที่ 17 ต.ค.นี้  เวลา 09.00 น.  ที่บริเวณสนามฟุตบอล  หน้าตึกสำนักงานอธิการบดีฯ  เนื่องในวัน “บัณฑิตตานุสรณ์”  แสดงความยินดีต่อบัณฑิตมหาวิทยาลัย  ที่จะรับพระราชทานปริญญาบัตร …/////

กิจกรรมวันนี้ (4 ก.ย.) ที่ จ.เชียงใหม่  เวลา 09.30 น.  สุริยะ ประสาทบัณฑิตย์  ผวจ.เชียงใหม่,  ธานินทร์ สุภาแสน  ผวจ.ลำปาง,  สุวรรณ กล่าวสุนทร  ผวจ.ลำพูน,  สุรพล พนัสอำพน  ผวจ.แม่ฮ่องสอน และ ธารทิพย์  ทองงามขำ  ผอ.สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 ร่วมแถลงข่าวพัฒนาบุคลากรอาเซี่ยน  และยกระดับการแข่งขันสินค้าเกษตรให้ได้มาตฐาน-มูลค่าเพิ่ม  แก่สื่อมวลชน  ที่ห้องอิมพีเรียล  โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ …///// เวลา 08.00 น.  โรงพยาบาลสวนปรุง  อบรมการพัฒนาทักษะภาษาสู่อาเซี่ยน : หลักสูตรภาษาพม่า  รศ.อุบลรัตน์ พันธุมินทร์  ประธานสาขาวิชาภาษาพม่า  คณะมนุษยศาสตร์ มช. เป็นวิทยากร  ที่ห้องประชุม ศ.นพ.ฝน แสงสิงแก้ว ชั้น 4 อาคารจิตสันติ รพ.สวนปรุง …///// เวลา 08.30 น.  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดค่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้สังคมพหุวัฒนธรรม  แก่นักศึกษา 9 สถาบันจังหวัดภาคใต้  ม.ล.กัตติกา ละอองศรี  หน.ประชาสัมพันธ์ มช.แจ้งข่าวจัดที่ มช. …///// เวลา 08.00 น.  นพ.ปริทรรศ  ศิลปกิจ  รอง ผอ.ฝ่ายการแพทย์  รพ.สวนปรุง  นำทีมสุขภาพจิต  ออกให้บริการตรวจรักษา  และให้คำปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตแก่ประชาชน  โดยไม่คิดค่าบริการ  ที่ รพ.จอมทอง อ.จอมทอง …////ที่ จ.เชียงราย  เวลา 09.00 น.  ประจญ ปรัชญ์สกุล  รอง ผวจ.เปิดประชุมเชิงปฏิบัติการ  สรุปขยายผลงานโครงการหลวงพื้นที่ลุ่มน้ำกกและลุ่มน้ำโขง    ที่โรงแรม ริมกกรีสอร์ท  ต่อจากนั้น 09.30 น.  ร่วมมอบเครื่องอุปโภค-บริโภคพระราชทาน  แก่ผู้ประสบอุทกภัย  ที่โรงเรียนบ้านแม่เปา ต.แม่เปา อ.พญาเม็งราย …///// เวลา 13.30 น.  ทวี สุทธิกลม  หัวหน้าสำนักงานจังหวัด  ประชุมอนุกรรมการรับรองมูลนิธิ, สมาคม หรือ องค์กรภาคเอกชน  ที่ห้องพญาพิภักดิ์ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัด …///// ที่ จ.ลำพูน  เวลา 09.00 น.  สุวรรณ กล่าวสุนทร  ผวจ. เปิดการเสวนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์เสริมสร้างและปรับแต่งอัตลักษณ์  เพื่อสร้างเสน่ห์การท่องเที่ยวการค้าและการลงทุน  ที่ห้องหละปูน  โรงแรมลำพูนวิลล์ …/////     ที่ จ.ลำปาง  เวลา 10.30 น. ฤทธิพงศ์ เตชะพันธ์  รอง ผวจ.  ปล่อยพันธ์สัตว์น้ำ  เนื่องในวันประมงแห่งชาติ  ที่อ่างเก็บน้ำแม่ต๋ำตอนล่าง ต.เสริมซ้าย อ.เสริมงาม  ตอนเย็นเวลา 17.00 น. เป็นประธานสวดมนต์ปฏิบัติธรรมเข้าพรรษาสมานฉันท์  ที่หอประชุมฝ้ายคำ  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี…///// เวลา 09.30 น. ศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ  รอง ผวจ. เปิดโครงการวันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ คูคลองแห่งชาติ  ที่สวนสาธารณะบ้านเหล่า  เทศบาลตำบลเกาะคา อ.เกาะคา   ภาคบ่าย 13.30 น.  ประชุมกรรมการจัดปฏิรูปที่ดิน  ที่ห้องประชุมเวียงละกอน  ศาลากลางจังหวัด …/////

                                                                                                        หมามุ่ย