หน้าหลัก » สังคมหน้า 4

ปลายปากกา สิงห์ผยอง ประจำวันจันทร์ที่ 29 กันยายน 2557

          “ปลายปากกาสิงห์ผยองไทยนิวส์”    หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นรายวัน สำหรับชนทุกชั้น ฉบับนี้ประจำวันจันทร์ที่ 29 กันยายน 2557**** “สิงห์ผยอง” เข้าเวรรายงานความเคลื่อนไหว บุคคลในสังคม ทั่วภาคเหนือ**** ธันวาคมนี้ ...วรเชษฐ์ สกิจกัน สารวัตรจราจร ตำรวจภูธร จ.เชียงใหม่ ประธานรุ่นนักศึกษา   คณะนิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง โครงการเฉลิมพระเกียรติ รุ่นที่ 6 จ.เชียงใหม่ จะสำเร็จหลักสูตรการศึกษา ขณะนี้อยู่ในช่วงทำวิทยานิพนธ์ โดยมี นพดล รัฐศุภางค์ ปลัดเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด รักษาการนายกเทศมนตรีฯ เป็นเพื่อนร่วมรุ่น****ไปที่เมืองในหมอกวันก่อน  สุรพล พนัสอำพล ผวจ.แม่ฮ่องสอน มอบของที่ระลึกให้หัวหน้าส่วนราชการที่ ครบเกษียณอายุ สิ้นกันยายนนี้  รวม 8 ราย ประกอบด้วย บุญเสริม จิตเจนสุวรรณ ปลัดจังหวัด, อ่อนศรี ศรีอัมพร ประชาสัมพันธ์จังหวัด, สารภี ศิลา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด, ทรงทรัพย์ พิริยคุณธร นายอำเภอเมือง, ...มนตรี พงษ์ทัดศิริกุล รอง ผบก.ภ.จว.แม่ฮ่องสอน, ดวงดี พรทอง โทรศัพท์จังหวัด,    สมคิด เตชะพะโลกุล ผอ.ศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ 43 และเอื้ออิศรา หงส์หิรัญ ผอ.สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัด พร้อม แสดงความขอบคุณ ที่ต่างทุ่มเทการปฏิบัติหน้าที่ราชการ สร้างคุณประโยชน์ มาตลอดช่วงเวลารับราชการ**** “สิงห์ผยอง” มีโอกาส ไปทำธุระ ณ ที่ว่าการอำเภอดอยสะเก็ด เห็นรั้วบริเวณทางออก ที่ถูกรถยนต์ชน พังเสียหาย เวลาผ่านมานานกว่าเดือน ถูกปล่อยปละละเลย ไร้วี่แววการบูรณะปรับปรุง  แต่เท่าที่ได้ยินได้ฟังมาผู้ที่ขับรถเฉี่ยวชนก็เป็น ข้าราชการในสังกัด หากเป็นเรื่องจริง  นฤชา โฆษาศิวิไลซ์ นายอำเภอดอยสะเก็ด  ต้องรีบเร่งจัดการ อย่าให้ชาวบ้านตั้งวงวิจารณ์ว่า ทำงานไม่เอาไหน อยู่อีกเลย****ความเคลื่อนไหวในสังคมประจำวันนี้ เวลา 08.00 น.สุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผวจ.เชียงใหม่ พบปะวาระยามเช้าผู้บริหาร โดยมี นาวิน สินธุสอาด เจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ และ ชนะ แพ่งพิบูลย์ รองผวจ.เชียงใหม่ เข้าร่วม ณ ห้องรับรอง 2 ศาลากลางจังหวัด จากนั้นจะเป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน เพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) .เชียงใหม่ โดย ชนะ แพ่งพิบูลย์ รอง ผวจ.เข้าร่วม ณ ห้องเชียงใหม่ 1 ศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ เสร็จแล้วเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง ความท้าทายของการเป็นผู้นำในระบบข้าราชการเพื่อก้าวไปสู่ประชาคมอาเซียน   ณ ห้องบอลรูม โรงแรมเลอ เมอริเดียน เชียงใหม่ เสร็จแล้วภาคบ่ายเวลา 13.30 น.จะเป็นประธาน การประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด โดยมี นาวิน สินธุสอาด เจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ และ ชนะ แพ่งพิบูลย์ รองผวจ.เชียงใหม่ เข้าร่วม จากนั้นจะเป็นประธาน มอบประกาศเกียรติคุณให้ข้าราชการที่เกษียณอายุ   พร้อมมอบประกาศนียบัตรให้หน่วยงานที่ สนับสนุนการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ณ ห้องอิมพีเรียลบอลรูม 2 โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ ภาคค่ำเวลา 18.00 น.เป็นประธาน งานเลี้ยงมุทิตาจิตหัวหน้าส่วนราชการประจำ .เชียงใหม่    โดยมี นาวิน สินธุสอาด และ เจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ รอง ผวจ.ไปร่วมงาน ณ ห้องเชียงใหม่ 1   ศูนย์ประชุมนานาชาติอิมเพรส โรงแรมเดียวกัน****เวลา 09.00 น.นาวิน สินธุสอาด รอง ผวจ.เชียงใหม่ เป็นประธาน เปิดการอบรมให้ความรู้ในการเตรียมความพร้อมรับการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาใน .เชียงใหม่ โดย ทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมเอราวัณ ชั้น 2 โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ****เวลาเดียวกัน เจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ รอง ผวจ.เชียงใหม่ เป็นประธาน มอบโล่รางวัลสถานศึกษาที่มีผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ระดับดีเด่น ณ ห้องสันพระเนตร โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว เชียงใหม่ เสร็จแล้วเป็นประธาน การประชุม ...เชียงใหม่ ณ ห้องประชุม อบจ.เชียงใหม่****เวลา 10.30 น. จ.เชียงใหม่ ประชุมคณะกรรมการพัฒนาข่วงหลวงเวียงแก้ว .เมือง .เชียงใหม่ เพื่อสรุปผลการดำเนินงานและกำหนดแนวทางการดำเนินงานระยะต่อไป ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 ศาลากลาง จ.เชียงใหม่****เวลา 10.30 น.ชนะ แพ่งพิบูลย์ รอง ผวจ.เชียงใหม่ เป็นประธาน การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาดำเนินการทางวินัยฯ ...เชียงใหม่ ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ.เชียงใหม่****เวลา 13.00 น.คณะกรรมการควบคุมและป้องกันโรคติดเชื้อ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ จัดบรรยายพิเศษเรื่อง “วัณโรคภัยคุกคามสุขภาพ: ควบคุมและป้องกันได้อย่างไร?”    โดย  รศ.นพ.ชายชาญ โพธิรัตน์, วีรชาติ ชูฤทธิ์, กิ่งฟ้า ไพรสณทรางกูร และ ประไพพันธ์ วงศ์เครือ ร่วมเป็นวิทยากร ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มช.****เวลา 13.30 น.จำลอง เณรแย้ม ปลัด จ.ลำพูน ประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคง และความสงบเรียบร้อย .ลำพูน ณ ห้องประชุมจามเทวี ศาลากลาง จ.ลำพูน****เวลา 20.00 น.วุฒิพงศ์ ถายะพิงค์ ที่ปรึกษาด้านวิชาการงานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลสวนปรุง เชียงใหม่ จัดรายการ “สุขภาพจิตทางเอฟเอ็ม 100” เผยแพร่ความรู้สุขภาพจิตสำหรับประชาชน ทางสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน มช.คลื่นความถี่ เอฟเอ็ม 100 เมกกะเฮิร์ต****คำคมท้ายกรอบ “ถ้าหากอยากประสบความสำเร็จ ต้องกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเอง”.