หน้าหลัก » สังคมหน้า 4

สังคม สองคม ประจำวันพุธที่ 4 มิถุนายน 2557

สังคมสองคมไทยนิวส์   หนังสือพิมพ์ รายวันภูมิภาคที่มียอดจำหน่ายสูงสุด     ในประเทศ รับใช้ประชาชนติดต่อกันมาเป็นเวลา    44    ปี     บนรากฐานของความถูกต้อง     และชอบธรรม  ฉบับประจำวันพุธที่ 4  มิถุนายน  2557….****บรรยากาศของการปฏิวัติยังคงครอบคลุมทุกตารางนิ้วของประเทศไทย ในขณะที่ยังมีกลิ่นอายของการต่อต้านกรุ่นอยู่ตามซอกหลืบของสังคม……**ถ้าสถานการณ์ของความสงบยังไม่นิ่ง นั่นก็หมายถึงว่า ยังมีความไม่แน่นอนแฝงตัวซ่อนอยู่ กฎอัยการศึกและเคอร์ฟิวก็ยังคงต้องเป็น อาวุธสำคัญ ของ คณะ คสช. อยู่ต่อไป  ……**ผลกระทบในการประกอบสัมมาอาชีพจะส่งผลกระทบกันเป็นลูกโซ ปากท้องของประชาชน จะมีปัญหา ถ้า ภาวะที่ไม่ปกติ แบบนี้ทอดระยะเวลา นานเกินไป…..**แต่ก็นั่นแหละ ความมั่นคงของชาติ นั้นสำคัญเหนือสิ่งอื่นใด หากการแบ่งฝักฝ่ายและเกลียดชังกันจนจะนำไปสู่ความรุนแรง ยังไม่ถูกสลายไปจนแน่ใจว่าจะไม่ปะทุขึ้นมาอีก ประชาชนตาดำๆ ที่ทำมาหาเลี้ยงชีพที่ได้รับผลกระทบก็ต้องยอมทน…..** และเหนือสิ่งอื่นใดเช่นกันกับ ความหวังของประชาชนคนไทยทั้งประเทศ นั่นก็คือการใช้โอกาสพิเศษนี้ สร้างกลไก ในการจัดการกับ การคอรัปชั่นชนิดเบ็ดเสร็จเด็ดขาด หากทำได้ในวันนี้ วันข้างหน้าปัญหาของชาติก็จะลดลงเป็นอย่างมาก…..**ข่าวสังคมทั่วไปวันนี้ (พุธที่ 4 มิถุนายน) เริ่มกันที่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, เวลา 08.30 น. สำนักทะเบียนและประมวลผล จัดการสัมมนาบุคลากรงานบริการการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับระบบทะเบียนการศึกษา ที่โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ โดยมี .ดร.วัชระ กสิณฤกษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการฯ เป็นประธานพิธีเปิดสัมมนา,  09.00 น. หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม  เชิญผู้สนใจเข้าชมนิทรรศการ “ร่องรอยชีวิต” ซึ่งเป็นนิทรรศการศิลปะนิพนธ์ทัศนศิลป์ ประจำปีการศึกษา 2556 ของนักศึกษาสาขา วิชาทัศศิลป์ ชั้นปีที่ 4 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี เปิดให้ชมไปจนถึง 28 มิถุนายนทุกวันอังคาร-อาทิตย์ ระหว่างเวลา 09.00-17.00 น. ชมฟรี…..**เวลา 09.00 น. โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ทำพิธี  มอบถวายอาคารจำรูญ ไชยลังการณ์, อาคารกำราบ ไชยาพันธุ์ ซึ่งเป็นอาคารเรียนสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษา สเปญ จริงเข้าใจ ผู้จัดการมูลนิธิแห่งสภาคริสต์จักรในประเทศไทย โรงเรียนปรินส์ฯ แจ้งมา และเชิญสื่อมวลชนร่วมงานทำข่าว……**ที่ โรงพยาบาลสวนปรุง ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. นพ.ปริทรรศ ศิลปกิจ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ นำทีมการพัฒนาเครือข่ายบริการสุขภาพจิตและจิตเวชของสวนปรุงเครือข่ายสุขภาพที่ 1 ลงพื้นที่นิเทศงานบริการสุขภาพจิตและจิตเวช อำเภอแม่จัน เชียงราย, 08.30-16.30 น. กลุ่มการพยาบาล จัด โครงการพัฒนาเกณฑ์การประเมินคุณภาพบริการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต ระยะที่ 3 (ระยะทดลองใช้) ที่โรงแรมศศิดารารีสอร์ท จ.น่าน โดยมี ประหยัด ประภาพรหม รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาลสวนปรุงและคณะ เป็นวิทยากร.