หน้าหลัก » เคาะสนิม

กฎหมายคุมน้ำเสีย

Author by 1/09/12No Comments »

วันศุกร์ที่ผ่านมา สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 เชียงใหม่ประชุมชี้แจงกฏกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการเก็บสถิติและข้อมูล การจัดทำบันทึกรายละเอียด และรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ.2555 หลังมีผลบังคับใช้แล้ว ตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคม 2555

                ปัญหาเรื่องน้ำเสียไม่ใช่เป็นเรื่องของเมืองใหญ่หรือเมืองเล็ก น่าจะเรียกว่าเกิดขึ้นได้ทุกเมืองที่ไม่มีระเบียบปฏิบัติหรือไร้กฎหมายควบคุม ในเมื่อปล่อยให้อยู่อย่างตามสบาย อยากประกอบกิจการใด ๆ ก็ทำอย่างเสรี โดยไม่มีการวางระบบ ผลกระทบก็ตามมาเริ่มจากกลิ่นเน่าเหม็นที่ก่อความเดือดร้อนรำคาญแก่เจ้าของบ้าน และคนในละแวกเดียวกันนั่นเอง จากนั้นก็เน่าเหม็นทั้งชุมชน จนถึงทั้งเมืองเหมือนกรณีขยะล้นเมืองเชียงใหม่เมื่อ 18 ปีก่อน

คุณอภิวัฒน์ คุณารักษ์ ผอ.สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 เชียงใหม่ บอกว่ากฏกระทรวงใหม่ที่มีผลบังคับใช้ได้ กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการเก็บสถิติและข้อมูล การจัดทำบันทึกรายละเอียดและรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ.2555 ออกตามบทบัญญัติในมาตรา 80 แห่ง พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535

บังคังให้ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้ประกอบการ เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษระบบบำบัดน้ำเสียต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวง ผู้กระทำผิดไม่ดำเนินการตามกฏกระทรวง จะมีบทลงโทษถึงจำคุกหรือทั้งจำทั้งปรับ กรณีมีการฟ้องร้องของประชาชนก็อาจนำไปสู่การถูกปลดออกจากตำแหน่งได้เช่นกัน

กฎกระทรวงบังคับเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษหรือผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย ตามมาตรา 80 จะต้องเก็บสถิติและข้อมูล จัดทำบันทึกรายละเอียด หรือจัดทำรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของตนเอง กับต้องเสนอรายงานดังกล่าวต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นทุกเดือน ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป โดยระบบบำบัดน้ำเสีย หมายถึง กระบวนการบำบัดน้ำเสีย และให้หมายรวมถึงท่อ สิ่งปลูกสร้าง เครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ และวัสดุที่จำเป็นต้องใช้ในการบำบัดน้ำเสีย ส่วนเจ้าพนักงานท้องถิ่นหมายถึง นายกเทศมนตรี นายก อบต. ผู้ว่า กทม. ปลัดเมืองพัทยา เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษหมายถึงอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ

่อไปนี้ นายกเทศมนตรี นายก อบต.ต้องศึกษากฏกระทรวงที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ให้ผู้เกี่ยวข้องต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ไม่อาจเพิกเฉยละเลย จนปล่อยให้เกิดปัญหาแก่ชุมชนของท่านเอง ทั้งหมดนี้ สามารถศึกษารายละเอียดต่าง ๆ หรือติดต่อขอข้อมูลและรายละเอียดได้จากสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 เชียงใหม่ครับ.