หน้าหลัก » เคาะสนิม

คุ้มครองผู้บริโภค

Author by 28/05/14No Comments »

เคาะสนิม180            วานนี้หยิบเรื่องงานคุ้มครองผู้บริโภคมาเขียนถึง แต่ยังขาดประเด็นสำคัญตามที่ ดร.บัณฑิต ตั้งประเสริฐ รองเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) มาเปิดงานโครงการวันคุ้มครองผู้บริโภคเชียงใหม่ ประจำปี 2557 “เครือข่ายผู้บริโภครวมพลัง…ต้านโฆษณาผลิตภัณฑ์ อวดอ้างเกินจริง”

รองเลขาธิการ สคบ.บอก น่ายินดีที่เห็นหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ชมรมเครือข่ายผู้บริโภคในเชียงใหม่รวมตัวกันอย่างเข้มแข็งให้แก่ผู้บริโภค  และร่วมกันรักษาสิทธิหน้าที่ของตนเองในฐานะเป็นผู้บริโภค โดยร่วมกันเป็นเครือข่ายด้านการคุ้มครองผู้บริโภคของจังหวัดเชียงใหม่ สามารถประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้ผู้บริโภคในพื้นที่ นำไปสู่การป้องกันตนเองจากการถูกเอารัดเอาเปรียบจากผู้ประกอบธุรกิจหรือการโฆษณาชวนเชื่อ ต้มตุ๋นหลอกลวง

วันนั้น ดร.บัณฑิตเปิดอภิปราย “รู้เท่าทันภัย สร้างใจให้เป็นสุข”   แล้วแบ่งกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 5 สถานี ประเด็น “ปัญหาสินค้าไม่ปลอดภัย ใครเป็นคนจัดการ เริ่มอย่างไร” 1.ฐานกระตุกต่อมคิด พิชิตโฆษณาเกินจริง วิทยากร เภสัชกร มโนรมภ์ สินธพอาชากุล สสจ.เชียงใหม่ และเภสัชกรหญิง นฤมล ขันตีกุล สสจ.เชียงใหม่ 2.ฐานสินค้าไม่ปลอดภัย : น้ำมันทอดซ้ำ ยาลูกกลอนผสมสเตียรอยด์ วิทยากร ผู้แทนศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่ และคณะ 3.ห้องแห่งความสุข วิทยากร นางเหรียญทอง คำยอง โรงเรียนบ้านหนองไคร้ นางสุภฎารัตน์ สุธีพรวิโรจน์ ชมรมคุ้มครองผู้บริโภคเชียงใหม่ 4.ห้อง CHECK วิทยากร สสจ.เชียงใหม่ และคณะ 5.ห้อง ป้องกันตัวจากภัยบริโภค :รถสาธารณะ เสาไฟฟ้า เรื่องร้องเรียน วิทยากร-นางสาวสุรีรัตน์ ตรีมรรคา ศูนย์ประสานงานสุขภาพภาคประชาชนจังหวัดเชียงใหม่ และนายมนตรี ไชยคีรี ผู้แทนคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดเชียงใหม่

            เภสัชกรอิศรา นานาวิชิต หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค สสจ. เชียงใหม่ บอกว่า การจัดการวันคุ้มครองผู้บริโภคโดยเปิดเวทีสาธารณะการคุ้มครองผู้บริโภคของจังหวัดเชียงใหม่ ให้ภาคีเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกี่ยวกับการบริโภคสินค้าและบริการให้ปลอดภัย รวมถึงรู้จักปกป้องสิทธิของตนเองตามที่กฎหมายได้บัญญัติไว้ และการสร้างค่านิยมให้ประชาชนตระหนักในสิทธิผู้บริโภค ไม่ให้ผู้ประกอบการธุรกิจเอารัดเอาเปรียบผู้บริโภคครั้งนี้ ถือเป็นผลดีต่อการคุ้มครองผู้บริโภคโดยส่วนรวม…

ผมว่าอันที่จริง การเอารัดเอาเปรียบประชาชนผู้บริโภคมีมาตลอด แต่ผู้บริโภคมักจะคิดแบบตัวใครตัวมันบ้างก็คิดว่าต่อไปตนจะไม่ใช้บริการพ่อค้าแม่ค้ารายนี้แล้ว แต่คนอื่น ๆ ก็ตกเป็นเหยื่อรายแล้วรายเล่า เพราะไม่มีการสร้างภาคีร่วมกันหรือไม่มีศูนย์รวมของผู้บริโภคอย่างเข้มแข็ง ถึงขณะนี้เวลาเผชิญหน้าพวกเอารัดเอาเปรียบก็ไม่รู้จะแจ้งเหตุที่ไหนกับใคร ได้แต่บ่นๆ แล้วก็ลืมกันไปทุกทีครับ.