หน้าหลัก » เคาะสนิม

โรงฆ่าสัตว์

Author by 26/08/12No Comments »

คำยืนยันของท่านผู้ว่าฯเชียงใหม่ ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ต่อหน้า น.พ.วัฒนา กาญจนกามล สาธารณสุขจังหวัดปีก่อนเรื่องอาหารต้องสะอาด ไม่ให้นักท่องเที่ยวเจ็บป่วย ท้องร่วงหรือเสียชีวิตจากการบริโภค เมื่อมาเชียงใหม่ ยังจำกันได้ดี เพราะครั้งนั้นฝรั่งมาตายในโรงแรมย่านไนท์บาซาร์หลายราย สื่อนอกจับตาเรื่องอาหารไม่สะอาด ยังดีที่ไม่ระบุเรื่องสารพิษตกค้างในพืชผัก ที่วางขายกันทุกตลาด…                                                แต่เมื่อเร็ว ๆ นี้ จังหวัดเชียงใหม่นัดประชุมคณะกรรมการระดับจังหวัดเรื่องการจัดระเบียบโรงฆ่าสัตว์ ซึ่งว่างเว้นไม่ได้หารือกันมาเกือบจะสิ้นปีงบประมาณแล้ว ที่ประชุมจึงกำหนดว่าครั้งต่อไปขอประชุมปีละสองหนเป็นอย่างนี้ เนื่องจากเชียงใหม่เติบโตขึ้นมาก ประชากรจริงก็เพิ่มแฝงก็มาก และนักท่องเที่ยวอีกไม่รู้เท่าไร จะปล่อยให้บริโภคซากสัตว์ที่ชำแหละไม่ได้มาตรฐานอย่างเดิมไม่ไหวแล้ว เกิดอะไรขึ้นจะยุ่งกันใหญ่

สัตวแพทย์ชำนาญการสุวิทย์ ประชุม สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ บอกการประชุมจัดระเบียบโรงฆ่าสัตว์ของจังหวัด ก็เพื่อให้ได้คุณภาพ และมาตรฐานโรงฆ่าสัตว์ เพราะมีคณะกรรมการระดับจังหวัด ระดับอำเภอ และคณะทำงานอยู่แล้ว แต่ยังพบโรงฆ่าสัตว์ของเทศบาลต่างๆ      ในเชียงใหม่ยังขาดการพัฒนา และไม่ได้มาตรฐาน ขาดความต่อเนื่องในการพัฒนา ขาดงบประมาณ สถานที่ และการประสานสัมพันธ์กับชุมชนในท้องถิ่นอีกมาก

                ขณะที่สัตวแพทย์อาวุโสอุทัย ชัยชนะทอง เผยข้อมูลว่า ปัจจุบันในจังหวัดเชียงใหม่มีโรงฆ่าสัตว์ที่ได้มาตรฐานเพียง 16 แห่ง   เป็นโรงฆ่าสัตว์โคและกระบือ 1 แห่ง โคอย่างเดียว 1 แห่ง สุกร 9 แห่ง และสัตว์ปีก(ไก่) 5 แห่ง ทั้งที่โรงฆ่าสัตว์มาตรฐานมีความจำเป็นสำหรับเมืองท่องเที่ยวอย่างเชียงใหม่ จะต้องเร่งพัฒนาและผลักดันให้เกิดการพัฒนา เพราะยังมีหลายอำเภอไม่มีโรงฆ่าสัตว์ เช่น อ.แม่แจ่ม มีสถานที่ก่อสร้าง แต่ไม่มีงบ และอีกหลายอำเภอไม่มีแผนจัดตั้งโรง    ฆ่าสัตว์ไว้เลย…

อีก 3-4 เดือนข้างหน้า คณะกรรมการจัดระเบียบโรงฆ่าสัตว์ระดับจังหวัด และอำเภอ จะตรวจสอบทั้งจังหวัดอีกครั้งโดยเฉพาะโรงฆ่าสัตว์ของเทศบาลนครเชียงใหม่ ที่ยังไม่ได้มาตรฐาน ยังเชือดหมู วัว ควายแบบโบราณ ส่งเสียงร้องโหยหวนไปรอบบริเวณต้องรีบปรับปรุงเช่นกัน  ส่วนคณะกรรมการตรวจประเมินสถานจำหน่ายเนื้อสัตว์สะอาด (เขียงสะอาด)ระดับอำเภอ ก็จะออกตรวจประเมินทั้งกรณีรับรองใหม่ และต่ออายุ แล้วรายงานผลระดับจังหวัด เพื่อออกใบรับรองสถานที่ขายเนื้อสัตว์สะอาด (เขียงสะอาด)

                แต่ถ้าซากสัตว์มาจากโรงฆ่าสัตว์ที่ไม่ได้มาตรฐาน ถึงจะมาวางบนเขียงสะอาด ก็คงรับรองความปลอดภัยไม่ได้ตรงนี้รีบ ๆ หาทางแก้ไขโดยด่วนครับ.