หน้าหลัก » เสาร์พิเศษ

กอ

Author by 9/11/07No Comments »

ปี พ.ศ. 2550 เป็นปีมหามงคล ในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะทรงมีพระชนมายุครบ 80 พรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม โดยรัฐบาล หน่วยงาน องค์กร สถาบัน ปวงพสกนิกรทุกหมู่เหล่าได้พร้อมใจกันจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ และร่วมกันทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์อย่างหลากหลายโครงการ และกิจกรรม รวมทั้งยังได้ร่วมกันลงนามถวายพระพรในห้วงที่พระองค์เสด็จฯเข้ารักษาพระอาการประชวร ณ ศิริราชพยาบาล ด้วยความปลื้มปีติที่พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรอย่างล้นหลาม

สำหรับโครงการเฉลิมพระเกียรติในจังหวัดเชียงใหม่ ที่น่าชื่นชมโครงการหนึ่งในขณะนี้ คือโครงการรณรงค์สร้างฝายต้นน้ำขนาดเล็ก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อชะลอการไหลของน้ำ และสร้างความชุ่มชื้นให้แก่พื้นที่ป่าบริเวณภาคเหนือ ของกองกำลังผาเมือง ” 80 พรรษา 80 หมู่บ้าน 8,000 ฝาย” โดยการสนับสนุนงบประมาณจากกองทัพบก จำนวน 2.4 ล้านบาท ดำเนินการตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงกันยายน 2550 จนแล้วเสร็จ

ภารกิจหลักของกองกำลังผาเมือง คือการรักษาความมั่นคง ปกป้องอธิปไตยของชาติ ลาดตระเวนตามแนวชายแดน และร่วมป้องกันปราบปรามยาเสพติด แต่เมื่อถึงปีมหามงคลอันยิ่งใหญ่ ผู้บังคับบัญชาทุกระดับในกองกำลังผาเมือง เห็นความสำคัญและความจำเป็นที่จะต้องดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม จึงดำเนินโครงการ ” 80 พรรษา 80 หมู่บ้าน 8,000 ฝาย” ร่วมกับประชาชน เพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำทำให้ป่ามีความสมบูรณ์ดังเดิม ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการสร้างฝายต้นน้ำขนาดเล็ก หรือ Check Dam หรืออีกชื่อว่า ฝายแม้ว สามารถแก้ปัญหาป่าขาดแคลนน้ำ ชะลอการไหลของน้ำ เพิ่มความชุ่มชื้นรอบบริเวณฝาย และฟื้นฟูสภาพป่าให้กลับมาสมบูรณ์อีกครั้ง ดังปรากฏในพื้นที่โครงการศูนย์ศึกษาพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ เป็นต้นแบบ

โครงการนี้ กองกำลังผาเมืองดำเนินการร่วมกับคณะทำงานโครงการรณรงค์ฝายต้นน้ำขนาดเล็ก และแฝก อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ มีอาจารย์พัลลภ สุวรรณมาลิก เป็นประธานคณะทำงานโครงการฯ อาจารย์เพทาย ประทุมทอง เป็นผู้อำนวยการโครงการ บุกเบิกรณรงค์สร้างฝายมาตั้งแต่ พ.ศ. 2547 ตามโครงการ เป็นการสร้างแบบภูมิปัญญาชาวบ้าน ไม่ต้องใช้งบประมาณหรือใช้ก็ไม่มากนัก เป็นโครงการประหยัดแต่ได้ประโยชน์สูงสุด เพียงแต่ใช้วัสดุธรรมชาติ เช่น ไม้ไผ่ เศษไม้ ก้อนหินที่มีอยู่ในชุมชน แต่บางฝายที่มีกระแสน้ำป่าไหลแรงก็อาจต้องเพิ่มวัสดุเป็นปูนซีเมนต์ เหล็กเส้นเป็นส่วนผสม จากผลงานที่ทำมาปรากฏว่ากั้นให้ป่ามีน้ำเก็บกักไว้ใช้ได้ดี ทำให้ป่าเขียวขจีตลอดปี และเมื่อถึงฤดูฝนก็ป้องกันน้ำหลากเข้าท่วมหมู่บ้านได้ด้วย
โครงการ ” 80 พรรษา 80 หมู่บ้าน 8,000 ฝาย” ในปี 2550 อันมีกองกำลังผาเมือง เป็นหน่วยงานหลัก จึงได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่าย ทั้งส่วนราชการ องค์กรปกครองท้องถิ่น องค์กรเอกชน สถาบันการศึกษา นักเรียน นักศึกษา ตลอดถึงพี่น้องประชาชนในพื้นที่ในเขตรับผิดชอบของกองกำลังผาเมือง ใน 6 จังหวัดภาคเหนือ เป็นการรวมพลังการสร้างฝายครั้งใหญ่ได้ถึง 8,000 ฝายภายในเวลา 9 เดือน นับเป็นความสำเร็จอย่างน่าอัศจรรย์ ทั้งนี้เป็นเพราะทุกภาคส่วนมีปณิธานในใจทำเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ “พ่อหลวง” ของปวงชนชาวไทยโดยแท้

สมคำร้อยเรียงติดไว้ในกองกำลังผาเมืองว่า

“ชะลอน้ำที่โกรกไหล หน้าดินไซร้ที่พังภินท์
ชะลอน้ำเก็บน้ำไว้ เชี่ยวกรากไว…เป็นไหลริน
ชุ่มชื้น…ชุบชีวิน ชุ่มแผ่นดินทั่วถิ่นไทย”

บุณย์ มหาฤทธิ์