หน้าหลัก » เสาร์พิเศษ

ข่าวสั้นในรอบสัปดาห์

Author by 15/09/06No Comments »

กระทงชิงถ้วยพระราชทานปี 49
นายมนัส ศิริมหาราช รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ ฝ่ายงานการศึกษา แจ้งว่า การประกวดกระทงใหญ่ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในงานประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่ ประจำปี 2549 กำหนดจัดคืนวันที่ 6 พ.ย.นี้ โดยเชิญชวนหน่วยงานทั้งภาคราชการ, ภาคเอกชน, สมาคม. ชมรม, สถานศึกษา ส่งกระทงเข้าประกวด

คณะกรรมการจะตัดสินกระทงที่ส่งเข้าประกวดทั้งกลุ่ม ก.และกลุ่ม ข. ให้เป็นกระทงยอดเยี่ยม จำนวน 1 กระทง เพื่อรับรางวัลถ้วยพระราชทาน และรับมอบเงินรางวัลอีกจำนวน 40,000 บาท คาดว่าปีนี้จะมีผู้ส่งกระทงเข้าประกวดไม่น้อยกว่า 30 กระทง ต้องเป็นกระทงขนาดความกว้าง 2 เมตร ยาว 4 เมตร และสูงไม่เกิน 4.50 เมตร ในประเภทสวยงาม.

เสวนาการละเมิดสิทธิมนุษยชน
ผศ.สมชาย ปรีชาศิลปกุล คณบดีคณะนิติศาสตร์ มช. เปิดเผยว่า ทางคณะฯ จะจัดเสวนาในหัวข้อ สถานการณ์ปัญหาและการละเมิดสิทธิมนุษยชนของกลุ่มชาติพันธุ์ ในวันที่ 20 ก.ย.นี้ เวลา 08.30 – 16.30 น. ที่ห้องประชุมศูนย์สตรีศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยเชิญคณาจารย์, องค์กรภาครัฐ, ภาคเอกชน และผู้สนใจเข้าเสวนาประมาณ 70 คน

วัตถุประสงค์ของการจัด เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และเพื่อสร้างความเข้าใจในสภาพปัญหานำไปสู่การแก้ไขปัญหา และร่วมหามาตรการในการป้องกันปัญหา เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้การทำงานด้านชุมชน ตลอดจนสร้างเครือข่ายในการทำงานในมหาวิทยาลัย, ชุมชน และ องค์กรเอกชน.

พัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม
นายอำนวย กันทะอินทร์ ผอ.สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช. ร่วมกับ คณะมนุษยศาสตร์ และ คณะเกษตรศาสตร์ มช. รวมทั้งวัดฝายหิน กำหนดจัดโครงการ พัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม : การฝึกอบรมวิปัสสนากรรมฐาน ครั้งที่ 12 ระหว่างวันที่ 8 ถึง 15 ต.ค.นี้ ที่ศูนย์ฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถวายราชสักการะ เนื่องในวโรกาส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ให้บุคคลทั่วไปได้เรียนรู้หลักการ วิธีการเจริญภาวนา พัฒนาสติ เชาว์อารมณ์ พัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม ตลอดจนสามารถนำวิธีการปฏิบัติไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ เปิดรับสมัครผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมโครงการ 100 คน.