หน้าหลัก » เสาร์พิเศษ

ปลอดควันบุหรี่ ชีวีปลอดภัย

Author by 21/09/07No Comments »

เมื่อปีพุทธศักราช 2535 รัฐบาลได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ กำหนดให้เจ้าของสถานประกอบการสาธารณะต่างๆ ต้องจัดสถานที่ให้ความคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ เนื่องจากควันบุหรี่มีผลเสียต่อสุขภาพ ทั้งผู้ที่สูบและไม่สูบบุหรี่ที่อยู่ใกล้เคียง
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 10 พุทธศักราช 2545 กำหนดให้บริเวณ หรือสถานที่ที่ต้องจัดเป็นเขตสูบบุหรี่ หรือ เขตปลอดบุหรี่ไว้ ดังนี้
กลุ่มที่ 1 ให้สถานที่ดังต่อไปนี้ เป็นเขตปลอดบุหรี่ทั้งหมด ประกอบด้วย รถยนต์โดยสารประจำทาง, รถยนต์โดยสารรับจ้าง, รถรับ-ส่งนักเรียน, นิสิต, นักศึกษา, เรือโดยสาร, เครื่องบินโดยสารภายในประเทศ, ตู้โดยสารรถไฟ, ที่พักผู้โดยสารยานพาหนะทุกประเภท, ลิฟท์โดยสาร, ตู้โทรศัพสาธารณะ, ห้องสุขา
โรงมหรสพ, ห้องสมุด, ห้องประชุมอบรมสัมมนา, อาคารร้านขายยา, สถานพยาบาลที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน, สถานประกอบการนวดแผนไทยหรือแผนโบราณ, อาคารสถานประกอบการสปาเพื่อสุขภาพ, นวดเพื่อสุขภาพ, สถานที่ออกกำลังกายในร่ม, สนามกีฬาในร่วม
นอกจากนี้ยังมีอาคารอัฒจันทร์ดูกีฬาหรือการแสดง, สนามเด็กเล่น, สถานรับเลี้ยงเด็กก่อนวัยเรียน, สถานศึกษาต่ำกว่าอุดมศึกษา และ ศาสนสถานเฉพาะบริการที่ประกอบศาสนกิจ
กลุ่มที่ 2 ให้สถานที่ดังต่อไปนี้ ต้องปลอดบุหรี่เฉพาะบริการที่มีระบบปรับอากาศ ได้แก่ หอศิลป์, ห้างสรรพสินค้า, ร้านตัดผม, ตัดเสื้อ, สถานเสริมความงาม, สถานที่บริการคอมพิวเตอร์-อินเตอร์เน็ต, บริเวณโถงพักของโรงแรม, รีสอร์ท, หอพัก, คอร์ท, คอนโดมิเนียม และ ร้านจำหน่ายเครื่องดื่ม หรือ จัดเลี้ยง
กลุ่มที่ 3 ให้สถานที่ดังต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่ ยกเว้นบริเวณห้องพักส่วนตัวของผู้ปฏิบัติงาน และบริเวณที่จัดเป็นเขตสูบบุหรี่ ได้แก่ สถานที่ราชการ, รัฐวิสาหกิจ, สำนักงานที่มีระบบปรับอากาศ, สถานีขนส่งผู้โดยสารทุกประเภท, ท่าอากาศยาน, ปั๊มน้ำมัน, สถาบันกวดวิชา, มหาวิทยาลัย, ธนาคาร, สถาบันการเงิน, ศาสนสถานนอกเหนือจากบริเวณที่ประกอบศาสนกิจ, สนามกีฬากลางแจ้ง, สวนสาธารณะ, สวนสัตว์, สถานพยาบาลที่รับผู้ป่วยค้างคืนและสถานที่สอนกีฬา, สอนศิลปะ, สอนดนตรี
โดย “เขตสูบบุหรี่” จะต้องมีลักษณะและมาตรฐานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรีกำหนด คือ ไม่อยู่ในบริเวณที่ก่อให้เกิดความเสียหายเดือดร้อนรำคาญแก่ประชาชนที่อยู่บริเวณข้างเคียง ทั้งไม่อยู่ในบริเวณทางเข้า-ออก ของสถานที่ที่ให้การคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ ไม่อยู่ในบริเวณที่เปิดเผยให้เป็นที่เห็นได้ชัดแก่ผู้มาใช้บริการในสถานที่นั้น
เขตสูบบุหรี่ที่มีระบบปรับอากาศ ต้องมีการระบายอากาศถ่ายเทหมุนเวียนระหว่างภายนอกอาคาร และภายในเขตสูบบุหรี่ไม่น้อยกว่า 50 ลูกบาศก์ฟุต / นาที / คน
ตามพระราชบัญญัติได้กำหนดให้เจ้าของสถานประกอบการ มีหน้าที่จะต้องปฏิบัติ ดังนี้คือ จัดให้ส่วนใดส่วนหนึ่ง หรือทั้งหมดของสถานที่สาธารณะนั้นเป็นเขตสูบบุหรี่ หรือเขตปลอดบุหรี่ ตามเกณฑ์ที่กำหนดข้างต้น หากไม่ปฏิบัติตามต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท

ต้องจัดให้เขตสูบบุหรี่มีสภาพลักษณะ และมาตรฐานตามที่รัฐมนตรีกำหนด หากไม่ปฏิบัติตามต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท

ต้องจัดให้มีเครื่องหมายในเขตสูบบุหรี่ หรือเขตปลอดบุหรี่ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรีกำหนด หากไม่ปฏิบัติตามต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท

พระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ฉบับนี้ ได้ประกาศใช้ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2535 เป็นต้นมา แต่ก็ยังมีประชาชนจำนวนมาก ยังไม่ได้รับการคุ้มครองสุขภาพตามที่กฎหมายกำหนดไว้ เนื่องจากยังมีสถานประกอบการสาธารณะบางแห่ง เพิกเฉยไม่ปฏิบัติตาม จะด้วยความไม่รู้ในรายละเอียดที่จะต้องปฏิบัติ หรือมีเจตนาจะฝ่าฝืน เป็นเรื่องที่ผู้รักษากฎหมายจะต้องหามาตรการดำเนินการต่อไป

ร.อ.หญิง ดร.เดือนเต็มดวง ณ เชียงใหม่ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ กล่าวในเรื่องนี้ว่า เทศบาลนครเชียงใหม่ มีความห่วงใยในสุขภาพของประชาชนอย่างยิ่ง จึงได้มอบให้กลุ่มงานป้องกันและควบคุมโรคสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดอบรมเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องของเทศบาล ทั้งเจ้าหน้าที่กลุ่มงานป้องกันฯ และเทศกิจ จำนวน 90 คน

เพื่อทำหน้าที่ออกตรวจตามโรงเรียน, โรงแรม และ สถานประกอบการต่างๆ ที่อยู่ในเขตเทศบาล ให้คำแนะนำเจ้าของสถานที่ได้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่อย่างเคร่งครัด ก่อนที่จะมีการดำเนินการทางกฎหมายกับผู้ฝ่าฝืนเป็นขั้นตอนต่อไป

นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ กล่าวอีกว่า ขณะนี้กำลังอยู่ในระหว่างการประสานงานกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ และ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 เชียงใหม่ ในการเตรียมดำเนินการร่วมกัน ให้ความรู้ความเข้าใจแก่เจ้าของสถานประกอบการ ตลอดจนประชาชนให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ ให้มีความเข้มข้นมากยิ่งขึ้น

เพื่อกฎหมายจะได้มีความศักดิ์สิทธิ และผู้ไม่สูบบุหรี่จะได้รับความคุ้มครองสุขภาพ ตามเจตนารมณ์ของการประกาศใช้ พรบ.อย่างแท้จริงต่อไป.

อินสม ปัญญาโสภา ….. รายงาน.