หน้าหลัก » เสาร์พิเศษ

พระสงฆ์ผู้สรรหา “น้ำ” อ.ไชยปราการไม่แล้ง

Author by 4/12/15No Comments »

2 copy      ฤดูฝนปี 2558 มีพายุโซนร้อนหรือ       ดีเปรสชั่นเข้าไทยเพียงลูกเดียว ส่งผลให้ปริมาณน้ำเก็บกักตามเขื่อน และอ่างเก็บน้ำต่างๆ ทางตอนบนของประเทศมีน้อยที่สุดในรอบหลายสิบปี โดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งถือเป็นหนึ่งในต้นธารของแม่น้ำเจ้าพระยา ปริมาณน้ำเก็บกักมีไม่ถึง  ร้อยละ 50 ปัญหาที่กำลังจะตามมาคือการขาดน้ำอุปโภคบริโภค และภัยแล้งในปี 2559

“ไทยนิวส์” รุดขึ้นสายเหนือ ตรวจสอบแหล่งน้ำอุปโภคบริโภค พบหลายอำเภออาจเผชิญภัยแล้งและขาดน้ำกินน้ำใช้ แต่ที่ อ.ไชยปราการ ห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ขึ้นไปราว 120 กม. ส่วนหนึ่งเป็นผืนป่าต้นน้ำแม่ปิง กำลังเผชิญภัยหนาว อันเนื่องจากความกดอากาศสูงที่แผ่ลงมาระลอกใหญ่ขณะนี้ แต่ปัญหาภัยแล้ง และการขาดแคลนน้ำกลับมีความมั่นใจว่าจะไม่รุนแรง ทั้งนี้ เพราะมีพระสงฆ์รูปหนึ่งที่หายใจเป็น “น้ำ” อุทิศชีวิตเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีน้ำกินน้ำใช้ตลอดทั้งปี เพียงแต่ขอให้ประชาชนทุกตำบลร่วมกันรักษา “ป่า” อย่าให้ใครบุกรุกเพิ่ม    และห้ามไม่ให้ตัดไม้อย่างเด็ดขาด

พระสงฆ์รูปนี้คือ พระครูสถิตธรรมาภิรักษ์ รองเจ้าคณะอำเภอ เจ้าอาวาสวัดป่าไม้แดง (วัดพระเจ้าพรหมมหาราชที่หลวงปู่บุญเย็นสร้างไว้) อายุเพิ่ง 60 ปีเท่านั้น แต่อุดมการณ์รักษ์น้ำรักษ์ป่ามีอย่างเอกอุ จึงเป็นที่ยอมรับและศรัทธาของประชาชนที่อยู่อาศัยในพื้นที่หลากหลายเผ่าพันธุ์ ทั้งคนพื้นเมืองพื้นราบ คนบนดอยสูง ชาวจีนฮ่อกองพล 93 เดิม จนถึงชาวม้ง ชาวไทใหญ่ และปะหล่อง

ผลงานของพระครูสถิตธรรมาภิรักษ์ เจ้าอาวาสวัดป่าไม้แดง    ประธานโครงการธรรมดามแนวพระราชดำริฯ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ ซึ่งได้นำแนวคิดมาจากแม่หลวงของแผ่นดิน ครั้งเมื่อสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จฯ  เยี่ยมโครงการหลวงดอยอ่างขาง เมื่อเดือนมกราคม 2535 นำมาสู่การดูแลอนุรักษ์ป่า ทำให้เกิดน้ำกินน้ำใช้ตามมา และกลายเป็น “โครงการน้ำแลกป่า” เป็นผลสำเร็จที่เรียกว่ารูปธรรม

หลวงพ่อได้ขึ้นดอยอ่างขางเพื่อรับเสด็จฯ ครั้งนั้น สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้มนัสการพระครูสถิตธรรมมาภิรักษ์ และทรงไต่ถามว่าชาวบ้านในพื้นที่ที่หลวงพ่อจำวัดอยู่ทำอะไร พระครูสถิตธรรมาภิรักษ์ ตอบว่าชาวบ้านให้ช่วยกันรักษาป่า ไม่ดัดต้นไม้ในป่า พยายามสอนชาวบ้านให้ร่วมกันรักษาทรัพยากรสิ่งแวดล้อมรักษาป่าไม้บนต้นแหล่งน้ำ เพื่อให้ป่าไม้ช่วยสร้างน้ำธรรมชาติให้มีน้ำให้ชาวบ้านทำการเกษตรตลอดไป เพราะชีวิตนั้นจะสมบูรณ์ต้องมีงานทำมีรายได้พอเพียงในการเลี้ยงครอบครัว และไม่ต้องอพยพออกจากหมู่บ้าน เพื่อไปหารายได้ถิ่นอื่น เพราะมีป่า มีน้ำก็สามารถสร้างงานสร้างอาชีพที่ถาวรได้ และครั้งนั้นพระองค์ได้พระราชทานเงิน 50,000 บาทเป็นทุนเริ่มต้นโครงการ

ปลายพฤศจิกายน 2558 พระครูสภิตธรรมาภิรักษ์ พาคณะศิษยานุศิษย์จาก กทม.มีนายอุราฬ-นางมลทิพย์ ชูศิริ และชาวคณะสโมสรไลออนส์ กทม.หลักสี่ไปแจกผ้าห่มแก่นักเรียน 3 โรงเรียนใน ต.หนองบัว อ.ไชยปราการ ที่ รร.บ้านสินชัย พร้อมเปิดเผยว่า ด้วยแรงศรัทธาจากคณะศิษย์มาสร้างถังน้ำซีเมนต์ขนาดใหญ่ไว้บนยอดดอยหลายลูก สามารถส่งน้ำประปาภูเขาให้ชาวบ้านเกือบทุกหมู่บ้านได้ใช้ เวลานี้น้ำยังพอมีพอใช้ เช่นเดียวกับ ต.หนองบัวด้านตะวันออก มีการสร้างอ่างเก็บน้ำ และถังน้ำส่งน้ำประปาหมู่บ้านอย่างทั่วถึง ลงไปจนถึง ต.ปงตำ หลวงพ่อบอกว่าฤดูแล้งปี 2559 มั่นใจในพื้นที่นี้จะไม่แล้งน้ำอุปโภคบริโภค แต่น้ำเพื่อการเกษตรอาจจะขาดแคลนบ้าง ทั้งนี้ ประชาชนใน อ.ไชยปราการเข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงการรักษาป่า ถ้าไม่มีป่าก็ไม่มีน้ำ เมื่อทำโครงการน้ำแลกป่า ทำให้ทุกคนหวงแหนป่า ร่วมกันปกป้องไม่ให้บุกรุกต่อไปอีก และห้ามตัดไม้อย่างเด็ดขาด นี่คือพระสงฆ์ผู้ทำให้มี “น้ำแลกป่า” อย่างจับต้องได้จริง.