หน้าหลัก » เสาร์พิเศษ

พิพิธพัณฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่ แหล่งรวมศิลปวัฒนธรรมภาคเหนือ

Author by 20/02/16No Comments »

12714335_1019866224763965_1840834986_n         วัฒนธรรม   คือสิ่งที่แสดงออกถึงความเจริญงอกงามของชนชาตินั้นๆ โดยหลงเหลือไว้ให้ปรากฏแก่ลูกหลาน เป็นโบราณวัตถุ โบราณสถานต่างๆ สำหรับในประเทศไทย  มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน   และแหล่งโบราณคดีที่เก่าแก่ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสมัยก่อนประวัติศาสตร์หรือสมัยประวัติศาสตร์ เช่นเดียวกับจังหวัดเชียงใหม่มีแหล่งโบราณคดีมากมายที่รอให้บรรพชนรุ่นหลังได้ชมกัน

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่ เป็นอีกแหล่งโบราณคดีหนึ่งที่มีความสำคัญ เนื่องจากเป็นพิพิธภัณฑสถานระดับภาคที่กรมศิลปากรจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางการศึกษา การอนุรักษ์และการบริการข้อมูลทางศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดเชียงใหม่และภาคเหนือตอนบน หรือที่เรียกกันมาแต่โบราณว่า “ล้านนา” ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ   เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่ ซึ่งเป็นอาคารจัตุรมุขทรงไทยประยุกต์สองชั้น ประดับยอดจั่วด้วยกาแลแบบศิลปะพื้นเมือง พร้อมทอดพระเนตรนิทรรศการถาวรภายในอาคาร เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2516

เนื่องในวโรกาสเฉลิมฉลองการครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเนื่องในโอกาสสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี ในปี 2539 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่ ได้รับการซ่อมแซมและต่อเติมตัวอาคารพิพิธภัณฑสถานให้เต็มรูปแบบ พร้อมปรับปรุงนิทรรศการถาวรให้มีเนื้อหาวิชาการ และเทคนิคการจัดแสดงหลากหลายยิ่งขึ้น ทั้งในด้านธรรมชาติวิทยา โบราณคดีก่อนประวัติศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ชาติพันธุ์วิทยา และศิลปกรรมของล้านนา เพื่อให้เป็นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติประจำภาคอย่างแท้จริง และสามารถอำนวยประโยชน์อย่างกว้างขวางต่อนักเรียน นักศึกษา ประชาชน ตลอดจนนักท่องเที่ยวที่มาเข้าชม

นางสาวดวงกมล  ยุทธเสรี  ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่ กล่าวว่า”พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่ได้รับการปรับปรุงทั้งเนื้อหาการจัดแสดง อาคารสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างภายในพิพิธภัณฑ์ให้สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพและเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่น่าสนใจ นอกจากนี้ยังเป็นสถานที่ ที่รวบรวมสิ่งของที่เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมของภาคเหนือไว้ เช่นพระพุทธรูปสกุลช่างสมัยล้านนาต่างๆ พระพุทธรูปสมัยเชียงแสนเครื่องไม้แกะสลัก เครื่องถ้วยภาคเหนือเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันของชาวล้านนาและชาวเขาเผ่าต่างๆ และภาพถ่ายประวัติศาสตร์ของเชียงใหม่”

ภายในพิพิธภัณฑ์มีโบราณวัตถุที่สำคัญมากมาย ได้แก่พระสาวกดินเผา ศิลปะหริภุญไชย พุทธศตวรรษที่ 17 – 18ตักกว้าง 37 ซม. สูง 52 ซม. โดยนายไกรศรี นิมมานเหมินท์ มอบให้จัดแสดง พระพุทธรูปปางมารวิชัย (สำริด) ศิลปะล้านนา พุทธศตวรรษที่ 19 – 20ตักกว้าง 92 ซม. สูงจากฐาน 114 ซม.วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร   ให้ยืมจัดแสดง พระพุทธรูปปางมารวิชัย (สำริด) ศิลปะล้านนา พุทธศตวรรษที่ 16 – 20 ตักกว้าง 36 ซม. สูงจากฐาน 80 ซม. พบที่วัดศรีโขง อ. ฮอด จ. เชียงใหม่ บัลลังก์จำลอง (โลหะ) ศิลปะล้านนา พุทธศตวรรษ ที่ 21 – 23 กว้าง 14.1 ซม. ยาว 24.6 ซม. พบที่ อ. ฮอด จ. เชียงใหม่บัลลังก์จำลอง (โลหะ) ศิลปะล้านนา พุทธศตวรรษ ที่ 21 – 23 กว้าง 17.3 ซม. ยาว 26.7 ซม. พบที่ อ.ฮอด จ.เชียงใหม่พระพักตร์พระพุทธรูปปูนปั้น ศิลปะหริภุญไชย พุทธศตวรรษ ที่ 17 – 18กว้าง 19.8 ซม. สูง 26.2 ซม. นายไกรศรี นิมมานเหมินท์ มอบให้จัดแสดง เสื้อเยียรบับของเจ้าแก้วนวรัฐ เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่องค์ที่ 9เสื้อคุลมดิ้นเงิน และดิ้นทองของเจ้าแก้วนวรัฐ เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ องค์ที่ 9 รอยพระพุทธบาทไม้จำลอง ศิลปะล้านนา พุทธศตวรรษที่ 24 – 25ฐานกว้าง 124 ซม. สูง 200 ซม. วัดพระสิงห์วรวิหาร อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ให้ยืมจัดแสดง และจารึกวัดเชียงมั่น จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งจารึกประวัติการสร้างเมืองเชียงใหม่

สำหรับสถานที่จัดการแสดงภายในพิพิธภัณฑ์ นางสาวหฤทัย หมื่นประจำ เจ้าพนักงานพิพิธภัณฑ์ชำนาญการ กล่าวว่า “การจัดแสดงมีทั้งหมด 6 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 การแสดงภูมิหลังแผ่นดินล้านนา เป็นเรื่องราวธรณีวิทยาและชีวิตดึกดำบรรพ์ ภูมิประเทศและสภาพแวดล้อมของภาคเหนือ การตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์ รวมถึงลัวะ ชนเผ่าดั้งเดิมในภาคเหนือ เป็นการกล่าวถึงเรื่องราวของมนุษย์ในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ ที่ยังมีไม่การคิดค้นตัวหนังสือขึ้นมา มีการทำเรื่องราวต่างๆออกมาเป็นภาพ โดยการใช้สีต่างๆมาวาด ได้แก่ สีขาว สีดำ และสีแดง ซึ่งเป็นสีที่ได้จากหินและแร่ธาตุต่างๆ ส่วนที่ 2 แสดงเรื่องราวของหริภุญไชย รัฐแรกในภาคเหนือ และประวัติศาสตร์ราชอาณาจักรล้านนา เริ่มจากการสถาปนานครเชียงใหม่ ความรุ่งเรืองและความเสื่อมของราชอาณาจักร พูดถึงเรื่องราวทางศาสนา การนับถือศาสนา และการสร้างเมืองเชียงใหม่ ส่วนที่ 3 แสดงเรื่องราวของนครเชียงใหม่ ใต้ร่มอาณาจักรสยาม ตั้งแต่การกอบกู้เอกราชจากพม่า การตั้งเมืองเมื่อ พ.ศ. 2325 และความสัมพันธ์กับอาณาจักรสยาม ส่วนที่ 4 แสดงเรื่องการค้าและเศรษฐกิจระยะแรก ระหว่าง พ.ศ.2325 – 2463 และระยะที่ 2 ระหว่าง พ.ศ. 2464 – 2482 เมื่อทางรถไฟมาถึง ส่วนที่ 5 แสดงเรื่องราวการดำเนินชีวิตและพัฒนาการทางสังคม เช่น การเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม การเงินและการธนาคาร ความสัมพันธ์กับต่างประเทศรวมถึงการศึกษาและการสาธารณสุข   และส่วนที่ 6  แสดงถึงวิวัฒนาการของศิลปะล้านนาและศิลปะในประเทศไทยพระพุทธศาสนาในสมัยล้านนา เส้นทางการเข้ามาของพุทธศาสนาในอาณาจักรล้านนา มีการจำลองวัดต่างๆ รวมทั้งมีรอยพระพุทธบาทไม้ประดับมุก”

สำหรับผู้ที่สนใจเข้าชมเชิญได้ที่ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่        ถนน ซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่ – ลำปาง ตำบลช้างเผือก  อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053 – 221308 ต่อ 13 , 12 เปิดทำการวันพุธ – วันอาทิตย์ เวลา 09.00 – 16.00 น. ปิดทำ การวันจันทร์ วันอังคาร  และวันหยุดนักขัตฤกษ์ สำหรับค่าเข้าชม คนไทย 10 บาท ชาวต่างประเทศ 30 บาท นักเรียน นักศึกษาฟรี.

ข้อมูล : เอกสารจากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จังหวัดเชียงใหม่

เรียบเรียง : น.ส. วรดา /

.ส. พรนภา / น.ส. จันทร์จิรา

   นักศึกษาฝึกประสบการณ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม