หน้าหลัก » เสาร์พิเศษ

ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล เปิดกิจกรรม “จำน้ำใจ”

Author by 24/04/15No Comments »

รูปสกุ๊ป25เมย      “มาครั้งนี้ ก็มาย้ำถึงภารกิจของข้าราชการ ให้เป็นข้าราชการเพื่อประชาชน ข้าราชการของแผ่นดิน และข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ต้องมีความซื่อสัตย์สุจริต เป็นเรื่องหลักในสามัญสำนึก ซึ่งจะทำให้คนทั่วไปเห็นแล้วเกิดศรัทธา เป็นเกียรติยศของข้าราชการ ที่บรรพชนรุ่นก่อน ๆ ท่านได้สร้างระบบราชการมาแล้วอย่างมีแบบแผนยาวนาน”

ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวตอนหนึ่งในการเปิดกิจกรรม “จำขึ้นใจ” ตามโครงการรณรงค์เผยแพร่คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ เมื่อวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2558 ที่ห้องแสดงสถานีวิทยุโทรทัศนแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ (สำนักประชาสัมพันธ์ เขต 3) โดยมีนายอภินันท์ จันทรังษี อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ พร้อมคณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมประชาสัมพันธ์ ข้าราชการกรมประชาสัมพันธ์ในภาคเหนือ นำโดยนางธารทิพย์ ทองงามขำ ผอ.สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 ต้อนรับ และร่วมกิจกรรมดังกล่าว

นอกจาก ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ได้เน้นถึงความซื่อสัตย์สุจริตของข้าราชการให้ปรากฏในสำนึกอย่างเข้มข้นแล้ว อีกประเด็นที่เน้น คือ เรื่องความรู้รักสามัคคี ความสมานปรองดองในหมู่ข้าราชการ ซึ่ง รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรีฯ กล่าวว่า ความสมัครสมานสามัคคีจะเกิดขึ้นกับคนไทยได้ เพื่อนข้าราชการจะต้องสร้างความสมานสามัคคีนั้นให้เห็นก่อน ให้เป็นเอกลักษณ์เอกภาพหนึ่งเดียว จะเป็นตัวอย่างที่ดีแก่พี่น้องประชาชน ทำให้คนไทยรักกัน และรักชาติบ้านเมืองของเรา

กิจกรรม “จำขึ้นใจ” มีการขับร้องเพลง “จำขึ้นใจ” โดยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จากนั้น รมต. ประจำสำนักนายกฯกล่าวให้โอวาท “การเป็นข้าราชการที่ดี” ต่อด้วยพิธีมอบรางวัลแก่ข้าราชการอันเป็นที่รักและข้าราชการที่สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 ภาคภูมิใจ จากนั้นนายสมพงษ์ วิสุทธิแพทย์ ประธานกรรมการจริยธรรมประจำกรมฯได้กล่าวถึงจริยธรรมกับข้าราชการ อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์กล่าวเปิดกิจกรรม     ชม วิดีทัศน์แนะนำ “จำขึ้นใจ กปส.” และพิธีมอบรางวัลข้าราชการอันเป็นที่รัก และที่ภูมิใจรวม 4 รางวัล ซึ่งก่อนเดินทางกลับ คณะของอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ และ สปข.3 ได้สระเกล้าดำหัวตามประเพณีพื้นเมืองเหนือด้วย.