หน้าหลัก » เสาร์พิเศษ

ลานสรวง…ข่วงศิลป์ งานสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น

Author by 1/12/06No Comments »

เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดงาน “ลานสรวง-ข่วงศิลป์” ที่บริเวณพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณ ในสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมฯ โดยเชิญ รศ.ธีระ วิสิทธิ์พานิช รองอธิการบดีฝ่ายนักศึกษาเก่าสัมพันธ์และมวลชนสัมพันธ์ มช. เป็นประธาน กล่าวเปิดงาน

ทั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สล่า หรือ ช่างชาวล้านนา ได้มีโอกาสระดมภูมิปัญญาท้องถิ่น นำมาเผยแพร่องค์ความรู้ ความคิดเห็น และประสบการณ์ในสาขาอาชีพของตน เป็นการเพิ่มพูนศักยภาพ และความเชี่ยวชาญฝีมืองานช่าง ด้วยการบูรณาการผสมผสาน

อีกทั้งอนุรักษ์ เผยแพร่ ภูมิปัญญาของสล่าล้านนา ในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ให้มีการสืบทอดถึงอนุชนรุ่นหลัง และสร้างจิตสำนึกความเป็นไทยในกลุ่มเยาวชน ร่วมส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ ช่วงที่มีการจัดงาน “มหกรรมพืชสวนโลก”

กิจกรรมของงาน “ลานสรวง- ข่วงศิลป์” จัดให้มีการสาธิตและเรียนรู้การประดิษฐ์ งานหัตถกรรมพื้นบ้าน ประเภทต่างๆ รวม 20 หลักสูตร ได้แก่ การตัด-ทอตุง, การต้องกระดาษ, การทำโคมล้านนา, การแกะสลักไม้, ปั้นดิน, วาดภาพสีน้ำ และอื่นๆ อีกมาก

โดยมีสล่า (ช่าง) พื้นบ้านล้านนา ของภาคเหนือตอนบน มาร่วมการถ่ายทอดความรู้แก่เยาวชน รวมทั้งผู้ใหญ่ที่ให้ความสนใจศึกษาจำนวนมาก ผู้เรียนเสียเงินค่าอุปกรณ์การเรียน เพียงคนละ 20 บาทต่อ 1 หลักสูตร ใช้เวลาเรียนแล้วแต่ความยาก-ง่ายของแต่ละหลักสูตร บางหลักสูตรเรียนไม่ถึง 2 ชั่วโมงก็จบ มีหลายหลักสูตรเรียนนานถึง 5-6 ชั่วโมง จึงจะสามารถผ่านได้

นายอำนวย กันทะอินทร์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เผยว่า การจัดงาน “ลานสรวง-ข่วงศิลป์” ครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจาก คณะการสื่อสารมวลชน มช. โฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา และ ชมรมส่งเสริมสล่าล้านนา ให้การสนับสนุนอย่างดียิ่ง

“เพิ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรก แต่ประสบความสำเร็จเกินความคาดหมาย มีผู้สนใจเข้าเรียนเพื่อสืบทอดภูมิปัญญาของท้องถิ่น จำนวนมากเกือบ 800 คน เยาวชนจากโรงเรียนต่างๆ ในเชียงใหม่ ไม่เฉพาะเยาวชนไทยเท่านั้น เด็กๆ ชาวต่างชาติก็สนใจเข้าเรียนด้วย” นายอำนวยกล่าว

นอกจากเยาวชนจะให้ความสนใจแล้ว ผู้ใหญ่ก็เข้าเรียนในหลายหลักสูตรด้วย โครงการนี้มีผู้เรียนทั้งชายและหญิง อายุตั้งแต่ 7 ปี จนถึง 60 ปี ต่างมีความตั้งใจรับเอาความรู้จากสล่า (ช่าง) ที่ถ่ายทอดให้อย่างจริงจัง
“ได้เห็นความสนใจของเยาวชนและประชาชน ที่มีความตื่นตัวอย่างสูง จึงคิดว่าจะมีการจัดงานนี้ต่อไปอีกเป็นประจำทุกปี เพื่อให้ผู้ที่ไม่สามารถเข้าเรียนในครั้งแรกได้ มี้เวลาเรียนในครั้งต่อไป เป็นการเผยแพร่ภูมิปัญญาของท้องถิ่นให้แพร่หลายมากขึ้น” นายอำนวยชี้แจง

ในขณะที่สล่าล้านนา ต่างก็มีความภาคภูมิใจ ที่ได้มีโอกาสนำภูมิปัญญาพื้นบ้านที่มีอยู่มาถ่ายทอดต่อให้เยาวชนคนรุ่นหลังได้รับไปสืบทอดต่อไป ทำให้มั่นใจว่า ภูมิปัญญาของท้องถิ่น จะไม่มีวันสูญหายไปอย่างแน่นอน.

อินสม ปัญญาโสภา …. รายงาน.