หน้าหลัก » เสาร์พิเศษ

ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพ เพื่อคนพิการในภาคเหนือ

Author by 29/06/07No Comments »

ในปี 2551 จะมีศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานก่อตั้งขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้บริการแก่คนงานพิการที่ประกันตน ไม่ให้ถูกทอดทิ้งอยู่เดียวดายตามยถากรรม ขณะนี้กำลังอยู่ในระหว่างการก่อสร้างอาคารศูนย์อย่างรีบเร่ง ที่อำเภอแม่ริม

ศูนย์แห่งนี้เป็นหน่วยงานหนึ่งในสังกัดกระทรวงแรงงาน ก่อตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือลูกจ้างที่ประสบอันตราย เนื่องจากการทำงาน และไม่เนื่องจากการทำงาน ให้สามารถกลับเข้าทำงานในสถานประกอบการเดิมได้ หรือประกอบอาชีพอิสระ สามารถช่วยเหลือตนเองได้เช่นบุคคลทั่วไป โดยไม่เป็นภาระแก่สังคมและผู้อื่นต้องดูแล

นางกัญจนา กลิ่นทอง ผอ.ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน ประจำภาคเหนือ จ.เชียงใหม่ ชี้แจงว่า การช่วยเหลือผู้พิการ จะต้องมีการศึกษาปัญหาทุกปัญหา ให้ความสำคัญกับทุกปัญหา พร้อมหาหนทางแก้ไขโดยใช้กระบวนการฟื้นฟูสมรรถภาพทุกด้าน ได้แก่ ด้านการแพทย์, อาชีพ, จิตใจ, สังคม, เศรษฐกิจ และ ด้านการศึกษา

เนื่องจากองค์ประกอบของความเป็นคนไม่ได้มีเพียงด้านใดด้านหนึ่งเท่านั้น การแก้ปัญหาจำเป็นต้องแก้ทุกด้านไปพร้อมกัน โดยจะต้องมีการพิจารณาว่าปัญหาใดเร่งด่วน สมควรแก้ไขก่อน และวางแผนฟื้นฟูตามความเหมาะสมของแต่ละบุคคล

การวางแผนฟื้นฟูสมรรถภาพ จะเคารพสิทธิความเป็นคนของผู้พิการ โดยรับฟังความคิดเห็น และให้มีส่วนร่วมในการวางแผนสำหรับชีวิตของผู้พิการ

นางกัญจากล่าวเสริมว่า กระบวนการฟื้นฟูสมรรถภาพจะเริ่มตั้งแต่ลูกจ้างที่ประสบอันตรายจากการทำงาน จะได้รับการฟื้นฟูจากเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง มีการจัดเก็บข้อมูลประวัติทุกด้านอย่างละเอียด มีการสัมภาษณ์ ทดสอบ และประเมินสมรรถภาพ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนฟื้นฟู

จากนั้นเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายจะนำข้อมูลทั้งหมดร่วมประชุมหารือ โดยด้านการแพทย์ จะเน้นการฟื้นฟูเพื่อแก้ไขความบกพร่องหรือหย่อนสมรรถภาพ ให้กลับสู่สภาพเดิม หรือใกล้เคียงปกติมากที่สุด ด้วยเทคนิคและวิธีการต่างๆ ทั้งการใช้ยา, การผ่าตัดแก้ไข, การใช้เทคนิคการพยาบาล ตลอดจนทางอาชีวบำบัด และอีกหลายวิธีการ

ส่วนด้านอาชีพ เป็นการฟื้นฟูเพื่อการปรับตัวหรือเพิ่มทักษะงานอาชีพ ให้มีความเหมาะสมกับสภาพความบกพร่องทางร่างกาย และความถนัด ซึ่งเป็นผลให้ผู้พิการรู้สึกว่าตนเองยังมีค่า มีประโยชน์ มีความมั่นใจที่จะกลับเข้าสู่ตลาดแรงงานได้

การฟื้นฟูด้านอาชีพได้ดำเนินการ 2 ลักษณะด้วยกัน คือ การเตรียมเข้าทำงาน และการฝึกอาชีพ เฉพาะการเตรียมเข้าทำงานเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อกลับเข้าทำงานในสถานประกอบการเดิม ใช้ระยะเวลาประมาณ 4 เดือน มีสาขาต่างๆ ได้แก่ งานเครื่องมือกล, งานโลหะ, งานไม้, งานประกอบชิ้นส่วนอุปกรณ์, งานสำนักงาน, งานสิ่งประดิษฐ์ และ งานช่างรถจักรยาน

ในด้านการฝึกอาชีพ เป็นการฝึกเพื่อเน้นให้เกิดความชำนาญงาน สามารถออกไปประกอบอาชีพอิสระ หรือทำงานในสถานประกอบการใหม่

สำหรับการฟื้นฟูด้านจิตใจและสังคม เป็นการปรับสภาพจิตใจของผู้ที่มารับการฟื้นฟูให้ดีขึ้น จะทำให้ปรับตัวเข้ากับสังคมได้ โดยมีนักจิตวิทยารับผิดชอบ ทั้งการให้คำปรึกษาแนะนำแบบรายบุคคล การให้คำปรึกษาและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเป็นกลุ่ม รวมถึงเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายจะเป็นผู้สนับสนุนในการบำบัดรักษา

ด้านสังคม ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพจะใช้กิจกรรมต่างๆ เช่น กีฬา. ศาสนา, การจัดทัศนศึกษานอกสถานที่, การจัดงานประเพณี เพื่อเป็นการฝึกการเข้าสังคม ลดความหวาดระแวง และสร้างความเชื่อมั่นให้กับตนเอง ในบางรายที่มีความเดือดร้อนด้านเศรษฐกิจศูนย์ฟื้นฟูจะช่วยประสานงานกับองค์กรต่างๆ เพื่อสงเคราะห์ หรือช่วยเหลือทั้งคำปรึกษาและเยี่ยมเยียนครอบครัว

ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานประจำภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อก่อสร้างเสร็จแล้ว จะให้บริการคนงานพิการ และผู้ทุพพลภาพในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ.

อินสม ปัญญาโสภา ….. รายงาน