หน้าหลัก » เสาร์พิเศษ

หอศซิ

Author by 17/11/06No Comments »

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จัดประกวดรางวัลอุตสหกรรม ท่องเที่ยวไทย ครั้งที่ 6 ประจำปี 2549 ระดับภาค แบ่งการประกวดเป็น 6 รางวัล คือ ประเภทแหล่งท่องเที่ยว,ที่พักนักท่องเที่ยว,รายการนำเที่ยว,องค์กรส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว,การสื่อสารและประชาสัมพันธ์ และ ส่งเสริม-พัฒนาการท่องเที่ยว

คณะกรรมการได้ประกาศผลการตัดสินและทำพิธีมอบรางวัล เมื่อปลายเดือนกันยายนนี้ ที่ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมแซงกรีล่า กรุงเทพฯ ปรากฎว่า หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมของภาคเหนือ ในประเภทแหล่งท่องเที่ยวศิลปวัฒนธรรม

โดยคณะกรรมการตัดสินให้เหตุผลว่า หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ เป็นสถานที่เสมือนขุมทรัพย์อันทรงคุณค่า เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ล้านนา ตั้งแต่ยุคสมัยก่อนประวัติศาสตร์ จวบจนเปลี่ยนมาเป็นการปกครองภายใต้ราชอาณาจักรสยาม
จัดให้มีการนำเสนอด้วยสื่อที่ทันสมัย เป็นการดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยวทั้งคนไทย และชาวต่างชาติ เพื่อให้ได้รับความรู้ และความเพลิดเพลินควบคู่กันไป โดยมีการจัดนิทรรศการเหมือนจริง การจำลองแผนที่ และภูมิประเทศของอาณาจักรล้านนานำเสนอด้วยวีดีทัศน์

การจัดแสดงข้าวของเครื่องใช้ของเจ้านายในสมัยก่อน และการจัดแสดงวิถีชีวิตของชาวล้านนา ซึ่งสร้างรูปลักษณ์และกลิ่นอายของวิถีแห่ง ล้านนา ให้ผู้เข้าชมได้ร่วมสัมผัสอย่างแท้จริง

หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ ตั้งอยู่ถนนพระปกเกล้า ต.ศรีภูมิ อ.เมือง เชียงใหม่ (ด้านหลังอนุสาวรีย์สามกษัตริย์) เป็นอาคารเก่าแก่ก่อสร้างเมื่อปี 2467 มีลักษณะสถาปัตยกรรมงดงาม เคยใช้เป็นหอคำ,ศาลาว่าการรัฐบาลมณฑลพายัพ และ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

เมื่อปี 2539 จังหวัดเชียงใหม่ ได้ย้ายหน่วยงานราชการไปศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ที่ศูนย์ราชการจังหวัด ต.ช้างเผือก ทิ้งให้ศาลากลางจังหวัดหลังเดิมร้าง ไม่มีหน่วยงานใดเข้าไปใช้ประโยชน์ ถึงปลายปี 2540 เทศบาลนครเชียงใหม่ ขอปรับปรุงอาคารศาลากลางจังหวัดหลังเก่า เป็นหอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่

วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งหอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เผยว่า เพื่อให้คน ท้องถิ่นได้รับรู้ถึงคุณค่าของประวัติศาสตร์ รู้รากเหง้าของตนเองและบ้านเมือง รวมทั้งศิลปวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงาม เพื่อสร้างความภาคภูมิใจ สร้างจิตสำนึกในการรักษาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามให้คงอยู่ยั่งยืนสืบไป และเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในเขตเมืองเก่า

ภายในหอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ ได้จัดแบ่งพื้นที่อาคารด้านหน้าเป็นส่วนจัดแสดงนิทรรศการถาวร อาคารด้านหลังเป็นสถานที่จัดกิจกรรมทางวัฒนธรรม นิทรรศการหมุนเวียน ห้องจำหน่ายของที่ระลึก ห้องนิทรรศการศิลปกรรมล้านนา ห้องสารสนเทศ และ ห้องภัณฑารักษ์

ชั้นล่างหอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ แบ่งแสดงออกเป็นห้องต่างๆ คือ

ห้องที่ 1 “เชียงใหม่วันนี้” เป็นห้องฉายวีดีทัศน์เรื่องราวเมืองเชียงใหม่ เพื่อเกริ่นนำภาพรวมของเชียงใหม่จากอดีตถึงปัจจุบัน

ห้องที่ 2 “ก่อนจะเป็นเมืองเชียงใหม่” แสดงถึงร่องรอยอารยธรรมยุคก่อนประวัติศาสตร์ที่พบในดินแดนล้านนา การตั้งถิ่นฐานของผู้คนและเครื่องมือเครื่องใช้

ห้องที่ 3 “อารยธรรมสองลุ่มน้ำ” กล่าวถึงรัฐในหุบเขาลุ่มน้ำกก และลุ่มน้ำปิง ที่มีอิทธิพลต่อการก่อตั้งเมือง ลำดับเหตุการณ์ดินแดนในแถบสองลุ่มน้ำ

ห้องที่ 4 “สร้างบ้านแปงเมือง” แบ่งการแสดงออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่ คติความเชื่อเรื่องความมีตัวตนของเมือง, ส่วนที่ 2 ชัยภูมิเมืองเชียงใหม่, ส่วนที่ 3 การสร้างเมืองเชียงใหม่ และส่วนที่ 4 พิธีกรรมและประเพณีอันเนื่องมาจากความเชื่อเรื่องความมีตัวตนของเมือง

ห้องที่ 5 “ความสัมพันธ์กับภูมิภาค” แสดงถึงวัฒนธรรมาร่วมอิทธิพลและความคล้ายคลึงทางวัฒนธรรมของเมืองเชียงใหม่กับภูมิภาคใกล้เคียง

ห้องที่ 6 “ร้อยปีล่วงแล้ว” แสดงภาพป่าไม้ หุ่นจำลองการทำป่าไม้ อุโมงค์ขุนตาลพร้อมหัวรถจักร-รถไฟ

ห้องที่ 7 “สิ่งดีงามของเชียงใหม่” แสดงเอกลักษณ์อันน่าภูมิใจ ที่ชาวเชียงใหม่ได้รักษาไว้ และสืบทอดมาจนปัจจุบัน

ห้องที่ 8 “ประวัติอาคาร” แสดงความเป็นมาและความสำคัญของพื้นที่ตั้งอาคาร
ห้องที่ 9 “เจ้าหลวงเชียงใหม่” แสดงถึงวัฒนธรรมการปกครองของระบบเจ้าเมืองเชียงใหม่
ห้องที่ 10 “ชีวิตริมฝั่งน้ำปิง” แสดงการตั้งถิ่นฐานของพ่อค้าเชื้อสายต่างๆ ริมฝั่งน้ำปิง
ห้องที่ 11 “คนในเวียง” แสดงกาดจำลองที่หน้าวัดระสิงห์ ซึ่งเป็นตลาดเก่าแก่

ห้องที่ 12 “พุทธศาสนากับคนเมือง” จำลองวิหารในพุทธศาสนา อันเป็นวิถีชีวิตคนเมืองเชียงใหม่
ห้องที่ 13 “พระปกเกล้า” บริเวณห้องกลาง สันนิษฐานว่าเป็นห้องทำงานเทศาภิบาล (เจ้าเมืองเชียงใหม่)
ห้องที่ 14 “สังคมเกษตร” แสดงวิถีชีวิตของชุมชนในสังคมเกษตรกรรมรอบเมือง ทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์
ห้องที่ 15 “คนบนดอย” แสดงสภาพภูมิประเทศ วิถีชีวิตของชุมชนบนที่สูง

หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ เปิดให้เข้าชมตั้งแต่เวลา 8.30 ถึง 17 น. ทุกวัน ปิดทำการในวันจันทร์.

อินสม ปัญญาโสภา …. รายงาน.