หน้าหลัก » เสาร์พิเศษ

เชียงใหม่นำร่อง รณรงค์งดการดื่มเหล้า

Author by 15/09/06No Comments »

จากงานวิจัยของหลายองค์กร ทั้งในและต่างประเทศ ทำให้ทราบถึงสถานการณ์ในการดื่มแอลกอฮอล์ของคนไทย มีแนวโน้มเพิ่มจำนวนขึ้นทุกปี โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชน รวมทั้งสตรี ส่งผลให้ประเทศไทยอยู่อันดับ 4 ของโลก ที่มีคนดื่มแอลกอฮอล์มากที่สุด

ทั้งที่ประเทศไทยเป็นเมืองพุทธ เพราะประชาชนส่วนใหญ่กว่า 90 เปอร์เซ็นต์ นับถือศาสนาพุทธ แต่ก็ยังมีการฝ่าฝืนทำผิดศีลในข้อที่ 5 ว่าด้วย “สุราเม” กันมาโดยตลอด จึงเกิดปัญหาต่างๆ ตามมา ทั้งด้านเศรษฐกิจ, สังคม, ที่สำคัญทำให้สุขภาพทรุดโทรม โรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียน

สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า(สคล.) ซึ่งเป็นงานหลักของ สำนักงานส่งเสริมสุขภาพ (สสส.) จึงมีนโยบายประสานพลังเครือข่ายประชาคมสร้างสุขภาพระดับจังหวัด เพื่อร่วมผนึกกำลังทำการรณรงค์ให้เกิดการละ-ละ-เลิก การดื่มแอลกอฮอล์อย่างจริงจัง

ในปี 2549 จึงเริ่มโครงการนำร่องรณรงค์งดการดื่มเหล้าทั่วประเทศ จำนวน 20 จังหวัด ในภาคเหนือตอนบนมี 5 จังหวัดที่เข้าร่วมโครงการ โดยมีเชียงใหม่รวมอยู่ด้วย นอกนั้นได้แก่ ลำปาง, เชียงราย, พะเยา และ น่าน

สำหรับจังหวัดเชียงใหม่ พระมหา ดร. บุญช่วย สิรินธโร รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) วิทยาเขตเชียงใหม่ วัดสวนดอก ทำหน้าที่เป็นประธานศูนย์ประสานงานประชาสังคมจังหวัด เพื่อการรณรงค์งดเหล้า

ปัจจุบันมีหน่วยงานภาครัฐ องค์กรภาคเอกชน ตลอดจนวัด และสถานศึกษาในเชียงใหม่ ทั้งในเขต อ.เมือง และอำเภอต่างๆ ร่วมเป็นเครือข่ายในการรณรงค์งดการดื่มสุรา กว่า 20 แห่ง เช่น สำนักงานสาธารณสุข จ.เชียงใหม่, สมาคมหมออนามัย จ.เชียงใหม่, สนง.วัฒนธรรม จ.เชียงใหม่

นอกจากนี้ยังมี เครือข่ายพระนักพัฒนาชุมชนภาคเหนือ, โฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา, วิทยาลัยการจัดการทางสังคม, ยุวพุทธิกสมาคม จ.เชียงใหม่,กลุ่มหนุ่มสาว จ.เชียงใหม่, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, เทศบาลนครเชียงใหม่, สมาคมสหธรรมเชียงใหม่, และวัดจากอำเภอต่างๆ อีกหลายวัด

พระมหา ดร.บุญช่วย ประธานศูนย์ประสานงานประชาสังคม เผยว่า ได้มีการเชิญตัวแทนเครือข่ายมาร่วมประชุมหารือถึงแนวทางในการดำเนินงานมาแล้ว 3 ครั้ง ในเบื้องต้นพอจะสรุปได้ว่า หน่วยงานและองค์กรเครือข่าย จะร่วมกันรณรงค์เพื่องดการดื่มสุรา กระจายไปทั่วทุกหมู่บ้านชุมชนในเชียงใหม่

“สิ่งที่น่าหนักใจของในการดำเนินงานก็คือ สุราได้เข้ามาพัวพันกับชีวิตของคนไทยทั้งประเทศมาช้านาน ตั้งแต่สมัยโบราณ ไม่ว่าจะมีกิจกรรมอะไร ขึ้นบ้านใหม่,แต่งงาน,บรรพชาสามเณร,ฉลองสมรส, งานศพ รวมถึงงานเทศกาล และ งานเลี้ยงสังสรรค์ จะมีการนำสุราไปจัดเลี้ยงกันอย่างเอิกเกริก จนเป็นธรรมเนียมที่ปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่อง การที่จะรณรงค์ให้คนเคยดื่มเป็นนิสัย หันมางดการดื่มโดยเด็ดขาดนั้นนับว่าเป็นเรื่องที่จะต้องใช้ความพยายามอย่างมาก” พระมหา ดร.บุญช่วยกล่าว

“แม้จะเป็นเรื่องยาก แต่ก็จะต้องดำเนินการ ไม่คิดท้อถอย การเริ่มต้นทำเสียแต่วันนี้ ยังดดีกว่าจะไม่ได้ทำอะไรเลย ถึงจะใช้เวลานานกว่าจะบรรลุเป้าหมาย ก็จะต้องเดินหน้าทำกันต่อไป” บรรดาเครือข่ายหลายคนให้ความเห็น

ในการประชุมครั้งล่าสุดที่ มจร.เมื่อเร็วๆ นี้ ตัวแทนเครือข่ายจากอำเภอพร้าว เปิดเผยว่า ในท้องที่ อ.พร้าว 12 ตำบล ได้มีการรณรงค์งดการดื่มสุราอย่างจริงจังแล้ว มีประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้นทุกขณะ ที่ตำบลป่าไหน่ประชาชนกว่า 700 คน ได้ปฏิญาณตนงดการดื่มเหล้า และอีก 100 คน ประกาศเลิกการดื่มเหล้าตลอดชีวิต

ตัวแทนเครือข่ายจากอำเภอสะเมิง กล่าวว่า ที่ อ.สะเมิงได้รณรงค์ไม่ดื่มสุรามานานนับ 10 ปี ก่อนที่จะมีโครงการรณรงค์งดดื่มเหล้าเกิดขึ้นเสียอีก ถึงขณะนี้มีหมู่บ้านปลอดการดื่มสุราและไม่เล่นการพนันหลายแห่ง นับว่าประชาชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

ส่วนที่อำเภอฝาง ตัวแทนเครือข่ายเผยว่า จากการรณรงค์มาอย่างต่อเนื่อง ได้ผลเป็นที่น่าพอใจ ไม่เฉพาะประชาชนเท่านั้นที่ให้การสนับสนุนโครงการงดการดื่มเหล้า มีวัดต่างๆ ในเขต อ.ฝาง ประกาศเป็นพื้นที่ปลอดสุราขณะนี้จำนวน 11 วัด โดยห้ามศรัทธานำสุราเข้าไปในวัดอย่างเด็ดขาด ไม่ว่าจะจัดกิจกรรมอะไร

ในที่ประชุมมีความเห็นว่า จะมีการขยายเครือข่ายออกไปให้กว้างขวางมากขึ้น ครอบคลุมเชียงใหม่ทั้งจังหวัด เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้เกิดขึ้นกับโครงการ พร้อมกับจะมีการค้นหาหมู่บ้านที่ปลอดการดื่มสุรา เพื่อประกาศเป็นหมู่บ้านตัวอย่าง ส่วนคนที่เคยดื่มสุราแล้ว ประกาศเลิกการดื่มโดยเด็ดขาด ก็จะมีการมอบประกาศนียบัตรให้ เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุคคลอื่นๆ จะได้ยึดถือปฏิบัติตาม

ศูนย์ประสานงาน สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งอยู่ที่วัดเจดีย์แม่ครัว ต.แม่แฝกใหม่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ รหัส 50290 โทรศัพท์ 0-5384-8206 โทรสาร 0-5384-8489
.
อินสม ปัญญาโสภา …. รายงาน.