หน้าหลัก » เสาร์พิเศษ

เทศบาลตำบลเชิงดอย เปิด ร.ร.นวัตกรรมสุขภาพชุมชน

Author by 18/12/15No Comments »

    121 copy            ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องมีวิสัยทัศน์กว้างไกลคิดไปข้างหน้า มุ่งสร้างให้ประชาชนทุกกลุ่มวัยมีคุณภาพชีวิตที่ดี ที่ศูนย์สุขภาพชุมชน ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

เมื่อวันที่ 18 ธ.ค.2558 เวลา 09.00 น.นายเฉลิม สารแปง นายกเทศมนตรีตำบลเชิงดอย ในฐานะผู้อำนวยการโรงเรียนนวัตกรรมสุภาพชุมชน และ โรงเรียนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ตำบลเชิงดอยได้เชิญ นายทอง พันทอง รองนายแพทย์สาธารณสุข จ.เชียงใหม่ เป็นประธานพิธีเปิดโรงเรียนนวัตกรรมสุภาพชุมชน และ โรงเรียนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน  (อสม.) ตำบลเชิงดอย อย่างเป็นทางการ  มี นางนภาพร มูลมั่ง สาธารณสุข อ.ดอยสะเก็ด กล่าวต้อนรับ โดยมีชมรม อสม.ตำบลเชิงดอย เป็นนักเรียนโรงเรียนนวัตกรรมสุภาพชุมชน และโรงเรียน อสม.ข้าราชการ พนักงานเทศบาลตำบลเชิงดอย   มาร่วมงานอย่างพร้อมเพรียง

นายกเทศมนตรีตำบลเชิงดอย ในฐานะ ผู้อำนวยการโรงเรียนนวัตกรรมสุภาพชุมชน และโรงเรียนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน  (อสม.)ตำบลเชิงดอย กล่าวว่าพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลมี 13 หมู่บ้าน รวม 3,638 หลังคาเรือน ประชากร 10,362 คน เทศบาลได้ร่วมกับแกนนำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ดำเนินงานพัฒนาหมู่บ้านและตำบล เป็นตำบลที่จัดการสุขภาพระดับดีเยี่ยม ที่ได้ดำเนินงานพัฒนาแผนสุขภาพชุมชน เพื่อให้ประชาชนสามารถดูแลตนเองด้านสุขภาพ รวมกลุ่มทำกิจกรรมด้านสุขภาพ และมีสุขภาพดี

รวมทั้งได้มีการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพแบบบูรณาการ ของทุกกลุ่มองค์กรภาคีเครือข่ายในพื้นที่ เพื่อร่วมมือพัฒนาสุขภาพของประชาชน จนเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพตามแนวทาง 3 อ. 2 ส. และมีการถ่ายทอดความรู้ โดยกระบวนการของชุมชนอย่างต่อเนื่อง จนในที่สุดได้รับความร่วมมือจากอีกหลายหน่วยงาน อาทิ กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเชิงดอย และ ตำบลดอยสะเก็ด ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลเชิงดอย กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัวและบริการปฐมภูมิ โรงพยาบาลดอยสะเก็ด สำนักงานสาธารณสุข อ.ดอยสะเก็ด และสำนักงานสาธารณสุข จ.เชียงใหม่ เป็นแรงผลักดันให้เปิดโรงเรียนนวัตกรรมสุภาพชุมชน และโรงเรียนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน  (อสม.) ตำบลเชิงดอยในวันนี้

รองนายแพทย์สาธารณสุข จ.เชียงใหม่ ได้กล่าวชื่นชมในความพร้อมของทีมสุขภาพตำบลเชิงดอย ในการพัฒนาจัดการสุขภาพ ด้วยการใช้แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ และต่อยอดจนสามารถเปิดเป็นแหล่งเรียนรู้ที่เรียกว่าโรงเรียนนวัตกรรมสุภาพชุมชน และโรงเรียน อสม. และที่สำคัญเทศบาลตำบลเชิงดอย เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ผู้นำชุมชนมีบทบาทอย่างยิ่ง ในการร่วมสนับสนุนและขับเคลื่อนกิจกรรมด้านสุขภาพในพื้นที่ เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ และมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดีต่อไป.