หน้าหลัก » เสาร์พิเศษ

เรือบุญบารมี สุพรรณหงส์เงิน-ล้านนา

Author by 24/11/06No Comments »

โครงการสร้าง “เรือบุญบารมีสุพรรณหงส์เงิน-ล้านนา” เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ ชมรมเครื่องเงินหัตถกรรมบ้านวัวลาย เชียงใหม่ และ ประชาชนชาวเชียงใหม่ ได้พร้อมใจกันจัดขึ้น เพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ในปี 2549 และทรงเจริญพระชนมายุครบ 80 พรรษา ในปี 2550

กิจกรรมนี้มิใช่เป็นครั้งแรก เมื่อเดือนสิงหาคม ปี 2535 จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดสร้าง “สะหลุงหลวง” ด้วยเงินน้ำหนัก 2,535 บาท น้อมเกล้าฯ ถวายแด่ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา มาแล้วครั้งหนึ่ง

โดยเจ้านายฝ่ายเหนือ, ข้าราชการ, พ่อค้า และ ประชาชนชาวเชียงใหม่ ได้จัดขบวนแห่สะหลุงหลวงจากพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์ ขึ้นน้อมเกล้าฯ ถวาย ขณะเสด็จฯ มาแปรพระราชฐาน ประทับแรม ณ พระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์ อย่างยิ่งใหญ่สมพระเกียรติ

สำหรับการจัดสร้างเรือบุญบารมีสุพรรณหงส์เงิน-ล้านนา ทางจังหวัดเชียงใหม่ ได้มอบหมายให้ ชมรมหัตถกรรมเครื่องเงินบ้านวัวลาย โดยมี นางสมศรี ผิวอ่อน ประธานชมรมเป็นผู้ดำเนินการ และ นายวิชชาญ ผิวอ่อน กับ นายกิตติพงษ์ สร้อยทองชื่น กับทีมงานเป็นผู้ออกแบบเรือสุพรรณหงส์

นางสมศรีเผยว่า ตัวเรือสุพรรณหงส์ที่จัดสร้างขึ้นจะมีความยาว 1 เมตร 29 เซนติเมตร กว้าง 29 เซ็นติเมตร น้ำหนัก 12,999 กรัม อัญเชิญตราสัญลักษณ์ฉลองสิริราชสมบัติ 60 ปี ประทับบนลำเรือ ประดับด้วยพู่ห้อยสวยงาม

ดวงตาหงส์ประดับด้วยพลอยบุษราคัมจำนวน 2,000 เมตร ฐานรับเรือทำด้วยไม้สัก แกะสลักลวดลาย ลงรักปิดทอง การผลิตโครงลำเรือ และการตอกลาย ใช้ช่างเงินฝีมือจากหมู่บ้านวัวลาย ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ซึ่งเป็นชุมชนที่มีชื่อเสียงในการผลิตเครื่องเงินมาช้านาน ส่วนหนึ่งเป็นทีมงานสร้างสะหลุงหลวง น้อมเกล้าฯ ถวายแด่ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เมื่อปี 2535 รวมอยู่ด้วย

นายวิชชาญ และ นายกิตติพงษ์ ร่วมกับทีมงานออกแบบจัดสร้างเรือ เผยถึงหลักคิดในการออกแบบว่า เป็นการเชื่อมโยงกัน 3 ส่วน ระหว่าง พระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แนวคิดของชมรมเครื่องเงินบ้านวัวลาย ที่มีทักษะการดุนโลหะสืบทอดกันมายาวนาน รวมทั้งการผสานศิลปกรรมแบบร่วมสมัย

โดยได้อัญเชิญรูปแบบเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ ซึ่งเป็นเรือสำคัญในกระบวนพยุหยาตราชลมารค เป็นเรือที่มีความงดงาม แสดงถึงอัจฉริยะในการต่อเรือของช่างไทยแต่โบราณ ที่องค์การเรือโลกแห่งสหราชอาณาจักร ได้ทูลเกล้าฯ ถวายเหรียญรางวัลมรดกทางทะเลขององค์การเรือโลก ประจำปี ค.ศ.1992 หรือปี พ.ศ.2535 เพื่อเป็นการยกย่อง

“จึงนำแนวคิดนี้มาเป็นต้นแบบในการออกแบบเรือ ประดับสัญลักษณ์รูปกระต่าย เป็นราศีแห่งปีพระประสูติกาล ยุ้งข้าว 3 หลัง ตั้งประทับบนลำเรือ อัญเชิญตราสัญลักษณ์ในรัชสมัยแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และตราสัญลักษณ์ฉลองสิริราชสมบัติ 60 ปี มาประดิษฐานบนส่วนยอด สำหรับหลังสุดท้ายประดิษฐานตราธรรมจักร สัญลักษณ์แห่งพุทธศาสนา อันเป็นศาสนาประจำชาติไทย” นายวิชชาญ กล่าว

นางสมศรีเผยถึงการสร้างเรือสุพรรณหงส์ว่า ขณะนี้ได้ดำเนินการคืบหน้าไปตามลำดับ โดยใช้ลานเงินของบริษัทเชียงใหม่หัตถกรรมเครื่องเงิน บ้านวัวลาย จำกัด เลขที่ 138 ถนนวัวลาย ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เป็นสถานที่ดำเนินการสร้าง

“มูลค่าของเรือสุพรรณหงส์ เป็นเงินทั้งสิ้น 909,999 บาท ได้เปิดโอกาสให้ชาวเชียงใหม่ทุกคนมีส่วนร่วม ด้วยการบริจาคเงินสมทบในการก่อสร้าง ตามความศรัทธา แจ้งความจำนงได้ที่สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ ศาลากลางจังหวัด โทร.0-5311-2708-9 หรือที่ชมรมเครื่องเงินหัตถกรรมบ้านวัวลาย โทร.0-5320-0729” นางสมศรีกล่าว

เพื่อให้การจัดสร้างเรือบุญบารมีสุพรรณหงส์เงิน-ล้านนา ดำเนิน ไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์ ทางจังหวัดได้มีประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการจัดสร้างขึ้นคณะหนึ่ง ซึ่งมี นายวิชัย ศรีขวัญ ผวจ.เชียงใหม่ เป็นประธานกรรมการอำนวยการ และ นายวิลาศ รุจิ-วัฒนพงศ์ รอง ผวจ.เชียงใหม่ เป็นประธานกรรมการฝ่ายจัดหาทุน

ส่วนกำหนดการน้อมเกล้าฯ ถวายเรือบุญบารมีสุพรรณหงส์เงิน-ล้านนา แด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หากการจัดสร้างเสร็จทันต้นปี 2550 ทางจังหวัดจะนำความกราบบังคมทูล เพื่อทรงโปรดเกล้าฯ กำหนดวันตามแต่จะทรงพระกรุณา.

อินสม ปัญญาโสภา …. รายงาน.