หน้าหลัก » เสาร์พิเศษ

แผ่นดินไทย…ใสสะอาด เยาวชนต้านคอร์รัปชั่น

Author by 13/05/16No Comments »

ภาพประกอบสกุ๊ป copy           เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2559  สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 กรมประชาสัมพันธ์ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) จัดเวทีบันทึกเทปโทรทัศน์ เพื่อออกอากาศทาง NBT ช่อง 11 ในเวลา 13.00-14.00 น.วันเดียวกันในประเด็น “แผ่นดินไทยใสสะอาด” ตอนที่ 28 (จังหวัดเชียงใหม่) เยาวชนยุคใหม่ ต่อต้านคอร์รัปชั่นที่โฮงเฮียนสืบสานล้านนา ถ.รัตนโกสินทร์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

รายการดังกล่าว    นางดวงมาลย์ ศรีกิจวิไลกุล ผอ.สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 น.ส.ศศิวิมล พงษ์ปรีชา ผอ.สถานีวิทยุโทรทัศน์ช่อง 11 สทท. เชียงใหม่ นางนันทนา อินหลี ผู้ดำเนินรายการได้ประสานรายงานโดยเชิญวิทยากร 3 คนร่วมรายการ ประกอบด้วยนายอมรพันธุ์ นิมานันท์ ประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประจำจังหวัดเชียงใหม่ ผศ.ดร.พจนา พิชิตปัจจา หัวหน้าสำนักวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะ รัฐศาสตร์และประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และนายทิวทัศน์ สินไชย นศ.ปีที่ 4 คณะทันตแพทยศาสตร์ มช.ร่วมออกรายการ มีนายอรรทิตย์ญาณ คูหาเรืองรอง และ น.ส.กัญญ์ณาณัฏฐ์ ภาธรสืบนุกุล เป็นผู้ดำเนินรายการ

ภายในงานมีการเปิดเวทีกลางแจ้ง ตั้งเก้าอี้ และกางร่มผ้าให้ผู้เข้าร่วมรายการนั่งฟังอย่างสบาย ซึ่งมีทั้งประชาชน ข้าราชการ และนักศึกษาจำนวนมากให้ความสนใจ รอบบริเวณงานยังตั้งนิทรรศการจำลองคดีการทุจริตระดับชาติที่สำคัญ 10 คดีจากพิพิธภัณฑ์กลโกงชาติมาตั้งแสดง ก่อนเข้าสู่รายการพิธีกรได้เปิดตัวกลุ่มเยาวชนรุ่นใหม่ในชุดการแสดงซอพื้น เมืองต่อต้านคอร์รัปชั่น จากนั้นนายอมรพันธุ์ นิมานันท์ กล่าวว่า ปปช.มีเป้าหมายสำคัญ คือการสาร้างเสริมให้สังคมไทย เป็นสังคมที่มีการยึดมั่นในค่านิยม วัฒนธรรมสุจริต มีความโปร่งใส และร่วมป้องกันต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยเฉพาะการปลูกฝังจิตสำนึกเรื่องนี้ให้เยาวชน

ทั้งนี้ ประธาน ปปช.จังหวัดเชียงใหม่ และอาจารย์ มช. กล่าวถึงการที่ ปปช.ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดหลักสูตรวิชาต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นแห่งแรกในประเทศไทย เพื่อปลูกฝังให้นักศึกษาร่วมกันต่อต้านการทุจริตให้หมดจากสังคมไทย ซึ่งถือเป็นผลดีมาก นอกจากในระดับปริญญาตรีแล้วยังส่งผลไปถึงนักศึกษาปริญญาโทที่มาช่วยสอนก็ได้ ซึมซับเรื่องนี้อย่างดี การสอนวิชาต่อต้านคอร์รัปชั่นยังทำให้สังคมคนรุ่นใหม่เรียนรู้และซึมซับ วัฒนธรรมพื้นฐาน ตั้งแต่การเข้าคิว การไม่ใช้เส้นสายหรือการเอาเปรียบผู้อื่น เป็นต้น เมื่อมองไปถึงวงกว้าง ก็จะมีการต่อต้านและร่วมกันป้องกันการทุจริตในระดับสูงขึ้นไปได้มากมาย

สำหรับตัวแทนนักศึกษา เชื่อว่าวิชาการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นที่กำลังเกิดขึ้นนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา และประเทศชาติในอนาคต เพราะจามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน และการทำงาน รวมทั้งนำความรู้ไปถ่ายทอดแก่คนรอบข้างได้ด้วย อย่างไรก็ดี ประธาน ปปช.จังหวัดเชียงใหม่คาดหวังว่า หลักสูตรวิชาต่อต้านคอร์รัปชั่นนี้ จะขยายผลไปยังมหาวิทยาลัยอื่นในจังหวัดเชียงใหม่ ตลอดถึงภาคเหนือทั้งเชียงราย พะเยา ลำพูน ลำปาง แพร่ และน่านด้วย.