หน้าหลัก » เสาร์พิเศษ

โครงการนายกฯทักษิณ พื้นที่บ้านเกิด

Author by 30/12/05No Comments »

เมกะโปรเจกท์ที่ลงสู่จังหวัดเชียงใหม่วันนี้ ยังกระจัดกระจายไปตามกระทรวงต่างๆ ไม่สามารถรวบรวมได้ ทั้งหมดมีมูลค่าเท่าใดแน่นอน นอกจากโครงการไนท์ซาฟารี โครงการมหกรรมพืชสวนโลก หรืองานราชพฤกษ์ 2549 โครงการศูนย์ประชุมนานาชาติ โครงการตลาดกลางการเกษตร ซึ่งรวมกันน่าจะเหยียบหมื่นล้านบาทแล้ว ที่เหลือเป็นโครงการของกระทรวงคมนาคม อันเป็นถนนหนทาง สะพานลอยรถข้าม อุโมงค์ทางลอด และขยายถนนสี่เล่น ซึ่งน่าจะไม่ต่ำกว่า 5 พันล้านบาท 

ส่วนโครงการที่กำลังตั้งครรภ์ได้แก่ การป้องกันน้ำท่วมเมืองเชียงใหม่ ซึ่งเป้าหมายคือสร้างฝายลุ่มน้ำแตง และน้ำปิงตอนบน กับงานสร้างพนังคอนกรีตสองฝั่งแม่น้ำปิงในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่หรือสร้างฝายยางแทนฝายหินทิ้งพญาคำ,ฝายหนองผึ้งและฝายท่าวังตาล ยังไม่ชัดจะเป็นของกรมชลประทาน หรือกรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชย์นาวี ที่จะได้เป็นเจ้าภาพ หากคาดการณ์แล้วงบประมาณเกินพันล้านขึ้นไป งานหลังนี้หากล่าช้าออกไปเรื่อยๆ ฤดูน้ำหลากปี 2549 เมืองเชียงใหม่ไม่พ้นถูกน้ำท่วมซ้ำซากแน่นอน

นับแต่ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร เข้ารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีสองสมัย ได้สนับสนุนโครงการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่แล้วหลายสิบโครงการ ส่วนใหญ่สำเร็จไปแล้ว มีเพียง 4 โครงการที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ และเพิ่งเสร็จสิ้นไปหมาดๆ ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ปี 2547-48 ซึ่งเรียกว่าโครงการตามบัญชานายกรัฐมนตรี

1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต โดยใช้แรงงานเป็นหลัก งบประมาณปี 2547 ผ่านสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด มีหลายอำเภอหลายหมู่บ้านที่ได้รับ วงเงินงบประมาณ 82 ล้านบาท ส่วนใหญ่อยู่ในชนบทที่ห่างไกลความเจริญ

2. โครงการกรีนแอนด์คลีน ผ่านสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเช่นกัน ได้รับงบประมาณ 75 ล้านบาท เป้าหมายคือการปรับปรุงสภาพของเขตเมือง นอกเขตควบคุมของเทศบาลนครเชียงใหม่ มีความสะอาด และเกิดความร่มรื่น(เขียว) สวยงาม โครงการนี้ยังไม่มีความคืบหน้าเท่าที่ควร

3. โครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมทางทิศตะวันตก และใต้ของตัวเมืองเชียงใหม่ งบประมาณ 261 ล้านบาท โดยมอบให้หน่วยบัญชาการทหารพัฒนารับผิดชอบ มีการขุดอุโมงค์ส่งน้ำป่าจากดอยสุเทพลงสู่คลองชลประทาน และป้องกันน้ำท่วมย่านหมู่บ้านเจ็ดยอด หมู่บ้านป่าห้า หมู่บ้านต่างๆใน ต.แม่เหียะ และต.ป่าแดด การก่อสร้างสำเร็จเรียบร้อยไปแล้ว

4. โครงการจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าเกษตร และผลิตภัณฑ์แปรรูปชุมชนภาคเหนือ งบประมาณ 64 ล้านบาท ซึ่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้รับผิดชอบ ตามโครงการนี้ได้มีการจัดซื้อและติดตั้งวัสดุอุปกรณ์ไปแล้ว แต่ยังไม่มีความคืบหน้าในการให้บริการ

กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด แจ้งว่า ปีงบประมาณ 2548 จังหวัดเชียงใหม่ยังไม่ได้รับอนุมัติโครงการและงบประมาณพิเศษจากรัฐบาลโดยตรง แต่เป็นโครงการเมกะโปรเจกท์ที่มาจากส่วนกลางเข้ามาดำเนินการ เช่น ไนท์ซาฟารี ศูนย์ประชุมนานาชาติ ตลาดกลางการเกษตร และที่ยังรอคอยคือระบบขนส่งมวลชนเชียงใหม่ และโครงการป้องกันน้ำท่วมเมือง.

บุณย์ มหาฤทธิ์ / รายงาน.