หน้าหลัก » เสาร์พิเศษ

ไชยปราการรับมือ ภัยแล้ง-ให้มีน้ำพอเพียง

Author by 29/04/16No Comments »

PNOHT590428001014901 copy           อำเภอ ไชยปราการอยู่เหนือตัวเมืองเชียงใหม่ สภาพป่าเป็นต้นน้ำสองสาย คือทั้งแม่น้ำปิงที่ไหลผ่านเชียงดาวลงมา   ถือเป็นต้นธารเจ้าพระยา อีกสายเป็นแม่น้ำฝาง ไหลลงสู่ แม่น้ำกก ไปเชียงรายก่อนลงสู่แม่น้ำโขง แต่สภาพวันนี้    ไชยปราการ ฟากตะวันตก ยังพอมี “น้ำออกรู” ช่วยได้ ส่วนฟากตะวันออกตัวอำเภอกำลังเผชิญภัยแล้งรุนแรง ล่าสุด นายอำเภอไชยปราการ วางแผนแก้ไขปัญหาภัยแล้งด้วยแนวคิด ช่วย-เพิ่ม-สร้าง 3 ระยะคือ ช่วยประชาชนให้มีน้ำใช้ช่วงขาดแคลน เพิ่มแหล่งกักเก็บน้ำต้นทุน และสร้างคนรักษ์ป่า

นายชัชวาลย์ ปัญญา นายอำเภอไชยปราการ กล่าวในรายการ นายอำเภอและหัวหน้าส่วนราชการพบประชาชน ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ เมื่อ 28 เมษายน 2559 ถึงเรื่องภัยแล้งที่เกิดขึ้นว่า อำเภอไชยปราการประสบปัญหาภัยแล้งที่สุดในรอบ 20 ปี พื้นที่ประสบปัญหาภัยแล้งมากที่สุดคือ ต.แม่ทะลบ ขณะนี้มีน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภคเท่านั้น ส่วนน้ำออกรู ที่ ต.หนองบัวมีปริมาณน้ำน้อยลง หากฝนไม่ตกใน 1-2 เดือน ข้างหน้าอาจจะก่อให้เกิดปัญหาน้ำออกรูแห้ง การแก้ไขปัญหาระยะสั้นในเบื้องต้นทางอำเภอร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเหลือนำรถบรรทุกน้ำเข้าแจกจ่ายให้พี่น้อง ประชาชนในหมู่บ้านที่ประสบภัยแล้ง เพื่อใช้ในการอุปโภค-บริโภคเป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าทุกวัน

ส่วน การแก้ไขปัญหาระยะกลางเน้นการเพิ่มแหล่งน้ำต้นทุน จัดทำพื้นที่แก้มลิงในพื้นที่ราบลุ่มให้เป็นแหล่งกักเก็บน้ำไว้ใช้ และในระยะยาวได้กำหนดแผนการแก้ไขปัญหาที่ยั่งยืนฟื้นฟูผืนป่าให้กลับมาอุดม สมบูรณ์เหมือนเช่นในอดีต อีกทั้งให้สนับสนุนการศึกษาและสร้างจิตสำนึกอนุรักษ์ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมให้ กับเยาวชน รวมถึงจัดสรรที่ดินสำหรับอยู่อาศัยและพื้นที่ทำการเกษตรให้กับประชาชนที่ อาศัยอยู่บนพื้นที่ป่าให้เหมาะสม

ส่วนปัญหาไฟป่าหมอกควันและโครงการเร่งด่วน หมู่บ้านละ 2 แสนบาท อำเภอไชยปราการมีการบริหารจัดการที่ประสบความสำเร็จ โดยเฉพาะในช่วง 60 วันห้ามเผา เมื่อเทียบกับปี 2558 มีจุด hotspot ลดลงร้อยละ 64 ซึ่ง ได้รับความร่วมมือจากผู้นำชุมชน ประชาชนในพื้นที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการของศูนย์อำนวย การสั่งการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าอำเภอ ส่วนโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทาง ประชารัฐ หรือ โครงการหมู่บ้านละ 2 แสนบาท (รัฐบาลต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศ) ของไชยปราการ มี 44 หมู่บ้าน งบประมาณ 8,800,000 บาท ผ่านขั้นตอนการประชุมผู้นำหมู่บ้าน/ชุมชน และผู้เกี่ยวข้องแล้ว ได้มอบหมายให้ผู้นำหมู่บ้าน/ชุมชน จัดทำประชาคมในพื้นที่รับผิดชอบของตนเพื่อให้โครงการที่ได้ ตรงกับความต้องการและก่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชนในพื้นที่มากที่สุด มีกำหนดให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม-31 กรกฎาคม 2559

ทาง ด้าน พระครูสถิตธรรมาภิรักษ์ (ครูบาดวงคำ) รองเจ้าคณะอำเภอไชยปราการ เจ้าอาวาสวัดป่าไม้แดง (พระเจ้าพรหมมหาราช) ประธานคณะทำงานโครงการธรรม ตามแนวพระราชดำริ น้ำแลกป่า กล่าวว่า ได้ประชุมกับผู้นำหมู่บ้านทั้ง ต.หนองบัว และปงตำ ถึงการใช้น้ำออกรู ซึ่งอยู่ในพื้นที่ที่โครงการธรรม ตามแนวพระราชดำริฯ ดูแอรักษา จะพยายามรักษาน้ำ และแจกจ่ายน้ำให้แก่หมู่บ้านต่างๆให้พอเพียง แต่จะต้องประหยัดการใช้น้ำลง เนื่องจากน้ำต้นทุนจากน้ำออกรู 2 แห่งวันละ 12,000 ลูกบาศก์เมตรได้ลดลง ดังนั้น การใช้น้ำเพื่อการเกษตรจะต้องลดปริมาณลง เพื่อให้มีน้ำใช้ในการบริโภคพอเพียงไปจนกว่าจะถึงฤดูฝน อย่างไรก็ตามปัจจุบันโครงการฯได้สร้างอ่างเก็บน้ำ และถังเก็บน้ำไว้หลายจุด มั่นใจว่าจะมีน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคพอเพียงไปจนถึงฤดูฝนใหม่จะมาถึง.