หน้าหลัก » เสาร์พิเศษ

50 ปีพระธรรมจาริก 80 ปีวัดศรีโสดา และ 80 ปีอายุวัฒนะ“พระเทพโกศล”

Author by 28/03/15No Comments »

    วัดศรีโสดา001        เชียงใหม่เป็นเมืองพุทธเมืองพระ ที่กิจกรรมทางพระพุทธศาสนา และที่เกี่ยวเนื่องมากมาย โดยเฉพาะที่วัดศรีโสดา พระอารามหลวง เชิงดอยสุเทพของเชียงใหม่ มีการจัดงานปอยหลวงครั้งใหญ่พร้อมกัน 3 วาระ คืองานสมโภชวาระ 50 ปีพระธรรมจาริก 80 ปีแห่งการสถาปนาวัดศรีโสดา นับแต่ครูบาศรีวิชัยได้สร้างวัดขึ้นพร้อมสร้างถนนมุ่งสู่ดอยสุเทพ และวาระแห่งอายุวัฒนมงคล 80 ปีของพระเทพโกศล เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าอาวาสวัดศรีโสดาฯ

งานข้างต้น เริ่มขึ้นวันที่ 24 มีนาคม และเสร็จสิ้นวันที่ 28 มีนาคม 2558 Ffpโครงการพระธรรมจาริก จัดบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนจำนวน 1,260 รูป ในอาศรมพระธรรมจาริก 20 จังหวัดภาคเหนือ ภาคกลางและภาคอีสานบางส่วน เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อสมโภช 50 ปีโครงการพระธรรมจาริก 80 ปี วัดศรีโสดา พระอารามหลวง และ 80 ปี อายุวัฒนมงคลหลวงพ่อพระเทพโกศล ในฐานะ ผอ.สำนักงานบริหารงานโครงการพระธรรมจาริกส่วนภูมิภาค และเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่

โดยวันเปิดงาน พระวิสุทธิวงศาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ เป็นประธานฝ่ายบรรพชิตในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ นายพุฒิพัฒน์ เลิศเชาวสิทธิ์ อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส มีนายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ รอง ผวจ.เชียงใหม่ พร้อมด้วยพระธรรมจาริก หัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนพุทธศาสนิกชนและพี่น้องชนเผ่าต่างๆ ร่วมงานเป็นจำนวนมาก

วัดศรีโสดา005         พระเทพโกศล ผอ.สำนักงานบริหารงานโครงการพระธรรมจาริกส่วนภูมิภาค วัดศรีโสดาฯ กล่าวถึงการดำเนินโครงการพระธรรมจาริกครบ 50 ปีแล้ว ในพื้นที่ชนบทห่างไกลและบนพื้นที่สูง ส่วนใหญ่อยู่ในภาคเหนือ เพื่อเป็นการเผยแผ่พระพุทธศาสนา และพัฒนาชุมชนร่วมกับประชาชน การดำเนินการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากฝ่ายพุทธจักรและอาณาจักรมาตั้งแต่ต้น ปัจจุบันอยู่ในการอุปถัมภ์ของมูลนิธิเผยแพร่พระพุทธศาสนาแก่ชนถิ่นกันดารในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ร่วมกับกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

สำหรับวัดศรีโสดาฯ เป็นวัดที่สร้างขึ้นโดยครูบาศรีวิชัย สิริวิชชโย นักบุญแห่งลานนาไทย เมื่อมีการลงจอบแรกขุดดินกรุยทางสร้างถนนขึ้นสู่พระบรมธาตุดอยสุเทพ 80 ปีก่อน ต่อมาวันที่ 29 มิถุนายน 2551 สำนักงาพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้ประกาศยกฐานะเป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ เนื่องจากเป็นวัดที่มีประวัติศาสตร์สำคัญที่ครูบาศรีวิชัยสร้างขึ้น และยังเป็นสถานที่สร้างศาสนทายาทกุลบุตรชาวเขาโดยโครงการพระธรรมจาริกมายาวนานครึ่งศตวรรษอีกด้วย คณะสงฆ์ และศรัทธาประชาชนจึงพร้อมใจกันจัดงานฉลองสมโภชเพื่อประกาศเกียรติคุณครูบาศรีวิชัย และสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ อดีตประธานคณะพระธรรมจาริก ผนวกเข้ากับงาน “ปอยหลวง”ทำบุญฉลองศาลาการเปรียญเบญจสัตตยายุศรีวิชัยนุสรณ์ไปพร้อมกัน

ทางด้านพระวิมลมุนี เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ ผช.เจ้าอาวาสวัดศรีโสดาฯ กล่าวเสริมว่า ในวรโอกาสอันเป็นมหามงคลนี้ คณะสงฆ์ คณะศิษยานุศิษย์ และศรัทธาประชาชนได้พร้อมใจกันแสดงมุทิตาสักการะพระเทพโกศล ซึ่งจะเจริญอายุวัฒนมงคลครบ 80 ปีในวันที่ 11 เมษายนที่จะถึงไปพร้อมกัน เพื่อเป็นการยกย่องเกียรติคุณอาจาริยบูชา ในฐานะที่ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส ผอ.พระธรรมจาริกส่วนภูมิภาค และเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ โดยวันที่ 10 เมษายน 2558 จะมีพิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน 200 รูป และพิธีทักษิณานุปทาน วันที่ 11 เมษายน เวลา 09.00 น.พระสงฆ์ 100 รูปเจริญพระพุทธมนต์ พิธีถวายน้ำสรงและผ้าไตรพระราชทาน จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสอายุวัฒนมงคลพระเทพโกศล 80 ปี

วัดศรีโสดา003       ส่วนประวัติของพระเทพโกศล (สังวาล พรหมวัณโณ เกิดเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2478 บุตรของคุณพ่อพรหม คุณแม่บุญ ของฉัน ที่บ้านหมู่ 1 ต.ขี้เหล็ก อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ บรรพชาเมื่อ 29 มิถุนายน 2493 อุปสมบทเมื่อ 18 มิถุนายน 2498 ณ วัดสำเภา อ.เมืองเชียงใหม่ มีพระเทพสิทธาจารย์ เป็นพระอุปัชฌาย์ การศึกษา ป.4 ร.ร.บ้านขี้เหล็ก นธ.เอกสำนักวัดรัตนาราม ปี 2509 สอบได้เปรียญธรรม 6 ประโยค สำนักเรียนวัดเบญจมบพิตร กทม. ปี 2509 สำเร็จปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ปี 2521 สำเร็จการศึกษาปริญญาโท สาขาประวัติศาสตร์และโบราณคดี มหาวิทยาลัยมคธ อินเดีย ปี 2546 ได้รับการถวานปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการพัฒนาชุมชนจาก ม.ราชภัฏเชียงใหม่

ปี 2530 ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะที่พระสุนทรพุทธิธาดา และดำรงตำแหน่ง ผอ.โครงการพระธรรมจาริกส่วนภูมิภาค ปี 2541 ได้เลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชวิมลเมธี และรองเจ้าคณะภาค 7 ปี 2550 ได้เลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระเทพโกศล ปีต่อมาได้มาเป็นเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ มีผลงานเป็นที่ประจักษ์มากมาย ทั้งการส่งเสริมการศึกษาธรรมบาลี และสายสามัญ ส่งเสริมการศึกษาชาวเขาชนเผ่าต่าง โดยวัดศรีโสดา เป็นที่ตั้งศูนย์อบรมพระพุทธศาสนาแก่พระภิกษุสามเณรชาวเขาตามโครงการพระธรรมจาริก ทุกปีมีเยาวชนชาวเขาเผ่าต่าง ๆจากจังหวัดในภาคเหนือ และภาคกลางบางส่วน มารับการบรรพชา-อุปสมบทปีละหลายร้อยรูปแล้วศึกษาพระธรรมวินัยและสามัญศึกษา สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ปริญญาตรีถึงปริญญาเอกกลับไปพัฒนาภูมิลำเนาจำนวนมาก.

บุณย์ มหาฤทธิ์ /รายงาน