หน้าหลัก » แวดวง คนท้องถิ่น

“แวดวง คนท้องถิ่น” 9 มิถุนายน 2557

Author by 9/06/14No Comments »

thainews180          ราชสีห์“(หนุ่ม) เข้าเวรรายงานความเคลื่อนไหวบุคคลในแวดวงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น…ฎฎยุงลายร้ายยิ่งกว่าเสือ ปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมือง แม่ฮ่องสอน รณรงค์ให้ประชาชนตามชุมชน กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายภายในบ้าน นอนกางมุ้ง ใช้ยาทากันยุง นอกจากนี้ทางเทศบาลจะออกฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายในชุมชนทุกแห่ง ป้องกันการแพร่   ระบาทของโรค…ฎฎนิทรา สมพมิตร ผอ. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล บ้าน สันต้นแหน จัดพิธีเปิดอาคารสำนักงานใหม่ อุดม อิ่นคำ นายกเทศมนตรีตำบลแม่คือ ผู้อยู่เบื้องหลังการจัดงาน เชื้อเชิญเพื่อนพ้องในวงการมาร่วมงานหลายคน ทั้ง  สุรศักดิ์ โอสถิตย์พร รองประธานสภา อบจ.เชียงใหม่ เกษม ปารมีศิลป์ขจร นายกเทศมนตรีตำบลสำราญ วศินชัย เตชะ นายกเทศมนตรีตำบลแม่ฮ้อยเงิน  และอีกหลายคน…ฎฎพรฤดี พุทธิศรี ประธานสภาเทศบาลนครเชียงใหม่ เปิดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2557 ผ่านพ้นไปเมื่อพุธก่อน ญัตติเกี่ยวกับงบประมาณได้รับความเห็นชอบจากสภาอย่างเป็นเอกฉันท์  พร้อมเสียงชมที่กระซิบผ่านหู  ราชสีห์“(หนุ่ม) ว่าทำหน้าที่ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าประธานสภาคนก่อนๆ… ฎฎธีรวัฒน์ ชัยแปง คนข่าว ไทยนิวส์ประจำ อ.ไชยปราการ รายงานเข้ามา หลายวันก่อน ...สุชาติ บัวคำ นายกเทศมนตรี ตำบลไชยปราการ   ให้การต้อนรับ .. ไพศาล พุทธเหมาะ นายกเทศมนตรีตำบลท่าข้าม ในโอกาสพาคณะไปขึ้นเรือนเยือนถิ่น มีการศึกษาดูงานด้านต่างๆ   เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในท้องถิ่น ก่อเกิดประโยชน์แก่ประชาชนส่วนรวม…ฎฎเปิดสำนักทะเบียนท้องถิ่นอย่างเป็นทางการไปแล้ว ศุภนิมิต วรกิตติ นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง โชว์ศักยภาพผู้บริหารยุคใหม่ วิสัยทัศน์กว้างไกล ท้องถิ่นไหนสนใจเชิญไปศึกษาดูงานได้  นายกนิดหน่อยยินดีต้อนรับทุกคณะ… ฎฎปราการ ขันปัญญา ปลัดเทศบาลตำบลป่าป้อง รอบรู้ทั้งด้านกฎหมายและระเบียบปฏิบัติของทางราชการเป็นอย่างดี จึงได้รับความไว้วางใจจากสมาชิกสภาเทศบาล ให้ทำหน้าที่เลขานุการสภาฯอีกตำแหน่ง  ราชสีห์“(หนุ่ม)ในฐานะรู้จักมักคุ้นกันก็เห็นว่าเหมาะสมด้วยประการทั้งปวง…ฎฎหลังจาก กกต.กลางมีมติให้เลื่อนการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลหนองป่าครั่งออกไป  ชฎิลพงษ์ จำเดิมเผด็จศึก ปลัดเทศบาลฯ ในฐานะ ผอ.กกต.ประจำเทศบาลฯ เปิดปฏิทินดูแล้ว คาดว่าอาจจะเสนอให้มีการเลือกตั้งวันอาทิตย์ที่ 6 หรืออาทิตย์ที่ 20 ก.ค.นี้วันใดวันหนึ่ง แต่ก็ต้องดูความเหมาะสม.