หน้าหลัก » ไม่มีหมวดหมู่

พระราชินีทรงห่วงใยพสกนิกรพระราชทานเครื่องกันหนาว

Author by 9/01/15No Comments »

            1ราษฏรในพื้นที่อำเภอแม่ริม เชียงใหม่ ที่ประสบภัยหนาว ได้รับพระราชทานเครื่องกันหนาว จากสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงห่วงใยพสกนิกรที่ประสบภัยหนาว

เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2558 นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย และคณะสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับคณะฯกิ่งกาชาดอำเภอ มอบผ้าห่มกันหนาวแก่ผู้ประสบภัย ในพื้นที่ตำบลแม่แรม อ.แม่ริม จำนวน 1,000 ชุด และพื้นที่ตำบลสบเปิง อ.แม่แต่ง จำนวน 1,000 ชุด โดยสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงห่วงใยพสกนิกรที่ประสบภัยหนาว และ พระราชทานเครื่องกันหนาว แก่ราษฎรในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ดังกล่าว หลังจากที่ สมเด็จพระราชินีฯ ได้ทรงทราบว่ามีราษฎรประสบภัยหนาว จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้แทนพระองค์นำสิ่งของบรรเทาทุกข์มามอบให้แก่ราษฎร เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบภัยหนาว ทั้งยังเป็นการสร้างขวัญกำลังใจแก่ราษฎรผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่ภาคเหนือ ยังความปลาบปลื้มใจแก่พสกนิกรที่เดือดร้อนเป็นล้นพ้น.