หน้าหลัก » ไม่มีหมวดหมู่

สพฐ.ปรับเกณฑ์งานศิลปหัตถกรรม นร.

Author by 17/07/14No Comments »

thainews180           ดร.สิทธิชัย มูลเขียน รอง ผอ.รักษาการ ผอ.สพม.เขต 34 เผยถึง สพฐ.ได้ปรับเกณฑ์การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปี 2557 ตามที่ นสพ.ไทยนิวส์รายงานให้ทราบบางส่วนแล้ว สำหรับฉบับนี้ได้นำเสนอการปรับหลักเกณฑ์ใหม่คือ ให้ตัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 2 กิจกรรมคือ 1.การเรียนรู้คำคม ชูโกกุออกจากการแข่งขันระดับเขตพื้นที่,ระดับภาค โดยให้สำนักงานเขตพื้นที่ จัดส่ง ..ที่สมัครเข้าแข่งขันระดับชาติ, กิจกรรมที่ 2 ประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ เนื่องจากผู้เข้าแข่งขันมีมาก 80-100 คน ระดับภาคมีทีมที่ส่งเข้าแข่งขันน้อย

นอกจากนี้ให้ตัดกิจกรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  3 กิจกรรมคือ 1.การแข่งขันแอโรบิก เนื่องจากภาคเอกชนมีการแข่งขันอยู่แล้ว,กิจกรรมที่ 2โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา การทำโครงงาน จะเน้นทักษะความสามารถด้านกระบวนวิทยาศาสตร์, กิจกรรม 3. ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา เนื่องจากเป็นการส่งเสริมความรู้และความจำมากกว่า การนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

ให้ปรับหลักเกณฑ์แข่งขันกิจกรรมทำอาหารอาทิ ขนมช่อม่วงหรือแกงมัสมั่น, กระทงทอง เป็นประเภทอาหารประจำภาคหรือกำหนดอาหารเป็นกลางๆ ไม่กำหนดชนิดหรือชื่อของอาหาร ซึ่งอาจไม่เหมาะสมและไม่สอดคล้องกับวัฒนธรรมการกินแต่ละภาค, ให้ปรับเกณฑ์การแข่งขัน กิจกรรมที่ลงทุนเรื่องการแต่งตัว ฉากประกอบการแสดง ที่เกินความจำเป็น ต้องคำนึงถึงความประหยัด  ขอให้พิจารณาตัดสินที่ทักษะความสามารถผู้เรียน

ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา คัดเลือกตัวแทนทั้งนักเรียนปกติ และนักเรียน-เรียนร่วมระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษาทุกสังกัด แบ่งตามเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 183 เขต,ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา คัดเลือกตัวแทนนักเรียนปกติและร่วม ระดับม.ต้นและม.ปลาย แบ่งโซนตามเขตพื้นที่ ประถมศึกษา 183 เขต ทั้งนี้ไม่จำเป็นต้องส่งตัวแทนให้ครบตามจำนวนโซนได้ร.ร.แต่ละแห่งต้องสังกัดโซนเพียง 1 โซนเท่านั้น

ให้ผู้ที่เป็นตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษาในทุกกิจกรรม ต้องได้คะแนนระดับเหรียญทองลำดับที่1 คะแนนร้อยละ80 ขึ้นไป ผู้ที่เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับภาค จะต้องได้คะแนนระดับเหรียญทองลำดับที่1 ถึง 3 คะแนนร้อยละ 80 ขึ้นไป และให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนทุกคน ต้องตระหนัก/คำนึงถึงความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน กำหนดมาตรการเรื่องความปลอดภัย ในการเดินทางของผู้เข้าแข่งขัน โดยเฉพาะการจ้างเหมารถ,ใช้รถโรงเรียน รถส่วนตัวของครู/ผู้ปกครอง ควรมั่นใจเกินร้อยและมีความปลอดภัย.