หน้าหลัก » ข่าวสังคม, ไม่มีหมวดหมู่

“สมเด็จธงชัย” ให้ข้อคิดฝ่าวิกฤตโควิด 19 ผ่านผู้แทนบางกอกทูเดย์-โครงการติดตามด้วยความห่วงใยในโอกาสเข้าถวายอุปกรณ์ทางการแพทย์ สิ่งของ ภัตตาหาร และอาหารแก่คนในชุมชน

นับเป็นโอกาสสำคัญอีกครั้งหนึ่งที่ผู้แทนสื่อมวลชน นำโดย บางกอกทูเดย์  ดร.จุมพล โพธิสุวรรณ และ ดร.ปัณฑิพาณ์  ธาราภิบาล รวมทั้งโครงการติดตามด้วยความห่วงใย  ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง โดย ดร.นิลุบล  ลิ่มพงศ์พันธุ์ ประธานโครงการฯ ได้เข้ากราบนมัสการ สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (สมเด็จธงชัย) เจ้าคณะใหญ่หนกลาง ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม  ณ วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร  เพื่อถวายอุปกรณ์ทางการแพทย์ สิ่งของ ภัตตาหารแด่พระภิกษุ-สามเณร และ อาหารกล่องแก่ประชาชนในชุมชนวัดไตรมิตร ฯในโอกาสนี้ สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี  ได้ให้ข้อคิดเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด 19 ในขณะนี้ ว่า ให้รับรู้ข่าวสารเรื่องเกี่ยวกับโควิด 19 อย่างมีสติ  ให้เรียนรู้การป้องกันการรักษาอย่างคนมีปัญญา โรคในกายของท่านย่อมหายได้ง่ายแล นอกจากนี้ ในเพจ โอวาทธรรม สมเด็จธงชัย ได้นำโอวาทธรรมของท่านมาเป็นข้อคิดเพิ่มเติม

“โพชฌงค์” หรือ “โพชฌงค์ ๗”  คือธรรมที่เป็นองค์แห่งการตรัสรู้ หรือองค์ของผู้ตรัสรู้ มี ๗ อย่าง คือ๑ สติ (สติสัมโพชฌงค์) ความระลึกได้ สำนึกพร้อมอยู่ ใจอยู่กับกิจ๒ จิตอยู่กับเรื่องธัมมวิจยะ (ธัมมวิจยสัมโพชฌงค์)๓ ความเฟ้นธรรม ความสอดส่องสืบค้นธรรมวิริยะ (วิริยสัมโพชฌงค์)๔ ความเพียรปีติ (ปีติสัมโพชฌงค์)๕ ความอิ่มใจปัสสัทธิ (ปัสสัทธิสัมโพชฌงค์)๖ ความสงบกายใจสมาธิ (สมาธิสัมโพชฌงค์) ความมีใจตั้งมั่น จิตแน่วในอารมณ์๗ อุเบกขา (อุเบกขาสัมโพชฌงค์) ความมีใจเป็นกลาง เพราะเห็นตามเป็นจริง

ทั้งนี้ ดร.นิลุบล ลิ่มพงศ์พันธุ์ ประธานโครงการติดตามด้วยความห่วงใย  ได้ร่วมบริจาค อาทิ เครื่องทำออกซิเจน 1 ตัว ขนาด 7 ลิตร , เครื่องวัดชีพจร-ออกซิเจน จำนวน 30 ชิ้น , แว่นตา Face Shield จำนวน  100 ชิ้น, Hygienic Mask จำนวน 3,200 ชิ้น ฯลฯ รวมมูลค่ากว่าแสนบาท และ โลตัส (lotus’s) ได้ถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์ และส่งมอบข้าวกล่อง จำนวน 300 กล่อง ให้แก่ประชาชน ณ ชุมชนวัดไตรมิตรฯ  โดยโลตัสเป็นหนึ่งในกว่า 100 หน่วยงาน ที่ได้ผนึกกำลังกับพันธมิตรใน “โครงการครัวปันอิ่ม ร้อยเรียงใจ สู้ภัยโควิด-19” มอบอาหารฟรี 2 ล้านกล่อง ให้กับชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  ซึ่งก่อนหน้านั้ได้นำอาหารกล่องไปแจกจ่ายให้แก่ขุมชนต่างๆ อาทิ ชุมชนอมรพันธ์นคร 8, แคมป์คนงานชุมชนเคซี 40, ชุมชนทหารกองหนุน , ชุมชนร่วมสุข 2 ,ชุมชนสุเหร่าแดง และ มูลนิธิบ้านพระพร โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 18 สิงหาคม 2564 เรื่อยมาถึงปัจจุบัน