หน้าหลัก » ข่าวเกษตรกรรม, ไม่มีหมวดหมู่

เกษตรอุตรดิตถ์ส่งเสริมการปลูกอ้อยพื้นที่เหมาะสม

Author by 12/06/14No Comments »

images          อ้อยโรงงานพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัดอุตรดิตถ์ มีโรงงานน้ำตาลรองรับผลผลิต พื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ มีศักยภาพดีพอ เหมาะสมที่จะส่งเสริมและพัฒนาการผลิตอ้อย มีเกษตรกรมากกว่า 670 ราย เสนอความต้องการร่วมโครงการ พื้นที่กว่า 10,000 ไร่

นายอำนาจ  ปาลาศ เกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์ เปิดเผยว่า จังหวัดอุตรดิตถ์ มีพื้นที่ที่เหมาะสมกับการปลูกอ้อย 126,209 ไร่ แต่มีพื้นที่ปลูกอ้อยประมาณ 80,000 ไร่ ให้ผลผลิตเข้าสู่โรงงานน้ำตาลเพียง 9.5 แสนตัน มีเกษตรกรผู้ปลูกอ้อย 2,600 ราย ทำให้ประสิทธิภาพการผลิตอ้อยไม่สมดุลกับศักยภาพของจังหวัด ซึ่งพื้นที่ปลูกอ้อยส่วนใหญ่อยู่บริเวณพื้นที่อำเภอพิชัย อำเภอตรอน และอำเภอทองแสนขัน  ในปี 2557 นี้ จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้อนุมัติให้ดำเนินโครงการ ส่งเสริมการปลูกอ้อยในพื้นที่ที่เหมาะสม (Zoning) มีเกษตรกรร่วมโครงการ 6 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ เกษตรกร 195 รายพื้นที่ 2,274 ไร่ อำเภอพิชัย 129 ราย พื้นที่ 3,182 ไร่ อำเภอตรอน 192 ราย พื้นที่ 3,614 ไร่ อำเภอทองแสนขัน 125 ราย พื้นที่1,980 ไร่ อำเภอลับแล 12 ราย พื้นที่ 290 ไร่ และอำเภอท่าปลาเกษตรกร 21 รายพื้นที่ 260 ไร่ รวมมีเกษตรกรร่วมโครงการ 674 ราย พื้นที่ 11,600 ไร่

โครงการส่งเสริมการปลูกอ้อยในพื้นที่ที่เหมาะสม (Zoning) ของจังหวัดอุตรดิตถ์ดังกล่าวนี้ มีการสนับสนุนปุ๋ยเคมี สูตร 15-15-15 แก่เกษตรกร จำนวน 116,000 กิโลกรัม  จัดทำแปลงสาธิตตัวอย่างทั้ง 6 อำเภอๆละ 1 แปลง  จัดกิจกรรมวันรณรงค์ปลูกอ้อย ซึ่งจะมีการสาธิตการเตรียมดินปลูกอ้อยด้วยวิธีการต่างๆ การใช้พันธุ์อ้อย การดูแลรักษา การอารักขาพืช การเก็บเกี่ยว การตลาด และการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รวมพลคนศิษย์เก่าโรงเรียนเกษตรกรอ้อยคืนรัง ซึ่งกิจกรรมงานวันรณรงค์อ้อยครั้งนี้ จะมีเกษตรกรมาร่วมงาน กว่า 1,000 ราย จะจัดงานที่ไร่ทดลองน้ำทิพย์ ถนนสายเอเชียหมายเลข 11 ตำบลน้ำอ่าง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ ในเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม นี้

การส่งเสริมการปลูกอ้อย เป็นโครงการที่ดำเนินการเพื่อให้เกษตรกร มีการพัฒนาเพิ่มผลผลิต โดยการผลิตอ้อยคุณภาพส่งโรงงานน้ำตาล ซึ่งจะเน้นการผลิตในพื้นที่ที่เหมาะสม ที่มีการสำรวจ วิเคราะห์ไว้แล้ว ส่วนพื้นที่ที่ไม่เหมาะสม (N) หรือพื้นที่เหมาะสมน้อย (S3) หรือพื้นที่เหมาะสมปานกลาง (S2) ถ้าหากมีเกษตรกรไปปลูกอ้อยในพื้นที่ดังกล่าว ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น เช่น ภัยธรรมชาติ น้ำท่วม ฝนแล้ง โรค-แมลงลงระบาด ความเสี่ยงด้านการขนส่งสินค้า ความเสี่ยงด้านคุณภาพต่ำของอ้อย และเป็นผลทำให้เกิดภาวะความเสี่ยงด้านต้นทุนการผลิตที่จะต้องเพิ่มสูงขึ้น เพื่อแก้ปัญหาเหล่านั้น สำนักงานเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์ จึงรณรงค์ให้เกษตรกรตรวจสอบ ศึกษา วิเคราะห์ศักยภาพพื้นที่ และกำลังของตนเองให้ดี ก่อนตัดสินใจเป็นผู้ผลิตอ้อยส่งป้อนโรงงาน และร่วมโครงการจากภาคส่วนต่างๆ

หากเกษตรกรมีปัญหาสงสัย ต้องการรายละเอียดต่างๆ ให้ติดต่อสอบถาม เกษตรประจำตำบล เกษตรอำเภอ หรือสำนักงานเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์ โทรศัพท์ 0-5541-1769 ได้ทุกวัน เวลาราชการ.